Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«. Oontributiën van leden en begunstigers, met de collecten in bidstonden; b. Pinkster- en andere feestcollecten; e. Bijdragon van hulpgenootschappen en hulpvereeiiigingen j d. Giften en legaten; verzoekt hij bij de verantwoording duidelijk aanwijzing onder welke van de voornoemde rubrieken de gestorte gelden behooren. Van Giften voor bepaalde doeleinden bestemd, moet zulks duidelijk worden aangewezen. Voorts herinnert hij, dat alleen de Giften en Legaten, die uiterlijk op den 7den van iedere maand bij hem inkomen, in het volgende Maandberigt kunnen vermeld worden, daar anders het stellen en afdrukken van het Berigt en eene tijdige verzending belemmerd worden. NB. Men gelieve ook het verschuldigde voor de Eïtract-Acten, ad 50 Cents het exemplaar afzonderlijk op te geven.

Titel van het Genootschap. Tot voorkoming van onzekerheid omtrent de bestemming van giften en legaten, worde herinnerd, dat onze titel is: het nbderlandsche zendelinggenootschap.

GIFTEN EN LEGATEN.

AMSTERDAM. Van den Heer Ad. Koch ƒ 300,— Door Ds. Is. Prins , van N.N., een bankbillet « 25.— ii Hasebroek , van Wed. v. D. L u GO,— BUITEN POST. Uit dankbaarheid voor een vervulden wensch van S. D. enM.C.S. »/ 2,50 DELFT. Door Ds. Drost , van den Heer K » 3,— DEVENTER. Door Ds. Anspach , voor het te kort, van D. v. T » 500,— DIDAM . F eestcollecte 9 Aug. bij de 40jarige Evnngeliebediening van Ds. D. J Gulden » 8,25 sGRAVENHAGE. Door Ds, de Ridder , van Mej.C » 10,— HAAKLED . Door Ds. van Oordb , extra gift van Mevr. S. geb. M » 2,50 HEUSDEN. Gecollecteerd bij het optreden van Br. Wiersma » 4 ,10 KAMPEN. Door den Heer Reuïll , van N.N., voor het te kort » 25,— LEEUWARDEN. Door den Heer G. T. N. Suringar , van N.N. te H., by de onder-afdeeling Leeuwarden ingekomen » 500,— LEIDEN. Door Prof. Prins , van N.N., naar aanleiding der circulaire van de Uitv. Commissie 1 Nov., te zijnen huize bezorgd « 120,— NIEUW BUINEN. Door Ds. Driesman , bij 't aannemen van lidmaten » 3,— Door denzelfden, voor het lezen der Maandberigten » 3,81 NIJMEGEN. Van A. B. (Circulaire 1 Nov.) » 10,— ROTTERDAM. By Ds. Drelbman , van B. Ophoff » 2,50 yjDoor Ds. Franckbn , van V. R »/ 500,— Van de Vereeniging tot bevordering der zendingzaak, 1874/1875 - 704,13$ Van K... halve jaarl. Contributie extra (Circulaire Uitv. Comm. 1 Nov.) » 10,— SCHIEDAM . Gecollect. bij het optreden van Br. Wiersma , in-de Vereenig. «Paulus" » 35,— ZALTBOMMEL, i » w » » u »/ 27,— ZUTPHEN. Door Ds. J. G. van Griethüijsen , vanS.O. geb. W. ƒ 1,25,van L. ƒ 1 n 2,25 ZVVIJNDRECHT. Uit de Catechisatiebus van Ds. Zijnen » 10,—

Voor de Kweekschool en de Scliolen in de iVIinahassa.

BEETSTERZWAAG. Van Jonkh. J. A. Lijklama a N ïeholt ƒ 100,— DOES BORG H. Tan de Afdeeling) « 30,— HOOGCARSPEL. Door Ds. P. J. de Roode , van N, * 10,— Door denzelfden, van de Kwartguldenvereeniging » 12,75 KEPPEL. Van Ds. J. C. van Bemmel Suijck » 5,— REKKEN Bydragen uit de gemeente aldaar » 5,— ROTTERDAM. Van de Kwartguldenvereenig. voor Contributién uit Utrecht ƒ 181,25, Amersfoort ƒ 14,50, Driebergen ƒ 4, Lopik / 3.75, Loenen ƒ 60, Nichtevecht ƒ 5, Vreeswyk ƒ 3J5, Werkhovtn ƒ 12,55, Woudenberg ƒ 2,60, 't Waal ƒ 152,50, IJsselstein ƒ 2,76, Uithoorn ƒ 2,60, Eist tyj Arnhem ƒ 2,50, Leeuwen ƒ 2,50, Wetering / 2,60, te tarnen ƒ 312,55 Voor Giften uit Utrecht ƒ 98,95, Cothen f 5, Loenen ƒ 10, 't Waal / 0,50, te zamen » 114,45 ' u 427,— WARMENHU1ZEN. Door Br. Wiersma . nagekomen van de Kwartguldenvereeniging * 1,50 WINTERSWIJK. Gift uit de gemeente aldaar 5.— ZUTPHEN. Door D». J. G. van Griethüijsen , van contribuanten aldaar * 22,— Door denzelfden, van M.M. te W » 10,—

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten