Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzien moeten worden, dan beloopen de onkosten, over het geheele jaar gerekend, een vrij hoog cijfer. En wanneer men dan daarbij nog bedenkt, dat er door die jonge en ongeoefende handen heel wat gebroken wordt, dat in den beginne hun alles moet voorgedaan worden, dat er door onhandigheid en achteloosheid zeer veel in en om het huis bedorven wordt, dan zal men zeker wel willen erkennen, dat de zendeling, en bovenal de zendelingsvrouw, heel wat liefde moet toonen en geduld moet oefenen. Maar wij willen onze roeping voor oogen houden en wenschen niet te vergeten, dat wij deze jonge menschen in huis nemen om op te voeden, gelijk ook het woord anak piara, voor de meisjes gebruikt, uitdrukt. Dikwerf moet juist van hen later licht en leven in de gemeente uitgaan. De zendeling lette dan in zulke zaken niet op tijdelijk voordeel, maar hem sta slechts het groote doel zijns levens voor oogen. Immers uit deze leerlingen komen gewoonlijk onze onderwijzers en evangelieverkondigers voort. De meisjes worden gevormd tot goede huismoeders, die netheid en orde betrachten en door het goede voorbeeld weder anderen opwekken. Dit mochten onze tegenstanders en de vijanden der zending weieens wat meer bedenken. Zij hebben er ons bij herhaling een verwijt van gemaakt, dat wij wat al te goedkoop dienstboden hielden. Het tegendeel evenwel is waarheid, en alleen het bovengenoemd doel is oorzaak, dat wij er mede voort moeten gaan, willen wij niet ophouden verder verlichtend, beschavend en ontwikkelend op het volk te blijven werken. Het meest afdoende bewijs evenwel is dit, dat er bij ons zendelingen nog altijd veel meer moerids wenschen te wonen, dan wij kunnen plaatsen. Op dit oogenblik heb ik er nog acht op de lijst staan, die ik voorloopig heb afgewezen, met de belofte, dat ik hen, wanneer er wederom eene plaats open komt, volgens volgorde van aanmelding zal laten roepen. Als er één bij ons weggaat, komen er altijd drie a vier verzoeken om de open gevallen plaats te vervullen."

Als een aangenaam bewijs van de gehechtheid zijner bedienden aan hem en zijn gezin, vermeldt bbouwer het volgeude:

Sluiten