Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouders", 't Is dus met recht eene dubbele weldaad, hier aan liet volk bewezen, waar de zending ten allen tijde hare kracht zocht, en nog dagelijks zoekt, in goed vormend en ontwikkelend onderwijs. Immers winnen wij daarmede het opkomend geslacht, en niet zelden worden de ouders door hunne kinderen tot den Heiland geleid of naar hem henen getrokken. Ik beweer dus, op grond van de ervaring in de ruim veertigjarige zending der Minahassa, dat onze scholen eene der beste hulpmiddelen zijn voor de evangelisatie van een volk, met name van dat der Minahassa. Daarom, waarde zendingvrienden! helpt ons die scholen behouden en verbeteren! Wij zendelingen, of liever ons dierbaar Genootschap, heeft hier bijna 120 scholen te verzorgen. Jammer, dat het zoo gebrekkig moet geschieden, dat wij het niet kunnen gelijk wij het zouden willen. Immers de onderwijzer krijgt hier eene veel te karige bezoldiging, ook is het hulppersoneel van den onderwijzer uiterst gering en zonder éénig loon. Dat mag zoo niet blijven. Daarom, waarde vrienden! helpt het Genootschap, helpt de zending hier, helpt ons, waar het Genootschap thans uwe hulp tot verbetering dier scholen inroept. Ik vertrouw, dat de vrienden voor dit zoo nuttige doel gaarne iets zullen willen afzonderen, om ons den arbeid gemakkelijker te maken en onze scholen tot hoogeren bloei te brengen. Gisteren bezocht ik nog de school te Kawangköan. Er waren 106 kinderen aanwezig, verdeeld in vier klassen, en daarvoor een onderwijzer met nog geen halfvoldoende bezoldiging, en een hulponderwijzer zonder eenige geldelijke tegemoetkoming. (Men weet dat zij als hulponderwijzers vrijgesteld zijn van heerendiensten en van het jaarlijksche hoofdgeld of de belasting.) Dat moet natuurlijk anders worden. Moge het Genootschap m staat gesteld worden weldra deze zoo hoogst noodige verbeteringen te kunnen aanbrengen! ■

h En thans terug tot onze feestviering te Penannen. Er heerschte ook hier onder al de aanwezigen een recht vroolijke geest. Men was blijde en opgeruimd, zonder dat het in teugellooze luidruchtigheid ontaardde. Des middags te twaalf

Sluiten