Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden door bestendigen persoonlijken omgang en eenvoudige verklaring van het Evangelie in gesprekken met enkele personen en het bezoeken der inlanders in hunne huizen en op de plaatsen waar zij hijeen komen. Een hospitaal en werkplaatsen zullen op iederen post van het grootste belang zijn. Goede scholen, eene handwerksschool voor timmerlieden en midi moeten geopend worden , eene drukkerij moet dienen om jeugdige inlanders in het zetten te oefenen. Men stelt zich voor, minstens twee geordende zendelingen, eenen medisr/ien zendeling en een' bouwmeester en werktuigkundige uit te zenden; maar liever zag men dat getal tot, acht vermeerderd, om het werk naar behooren aan te vatten.

Moe lang zal het nog duren, eer men in ons land gaat inzien, 'lat. voor een aantal stammen in onze Indien geen andere methode is toe te passen? En hoe lang daarna nog, eer aan ons genootschap de hoogst noodige middelen voor zulken arbeid worden verleend? Reeds zóó lang werd daarop aangedrongen! (1)

AANWIJZINGEN en HERIWEItINGEN.

Het maandblad n Tjahaja-siang". Br. bettink meldt ons, dat het getal inteekenaars op dit blad gestegen is tot 363, terwijl liet hijblad //Tarabahan", bevattende enkel stichtelijke lectuur, 125 inteekenaars telt. Ongeveer de helft van de inteekenaars in 'le Minahassa zijn onderwijzers en hulpzendelingen, terwijl de overigen behooren tot de inlandsche hoofden en beambten, europesche ambtenaren, kooplieden, waaronder verscheidene Chinezen en ee 'i 20tal anderen. De deelneming is zeer ongelijk in verschillende districten. Maar het blad wordt ook veel uitgeleend, en op vele plaatsen voorgelezen; zoodat men gerust kan zeggen, dat bet ter kennis van honderden, welligt duizenden komt. Van de abonnen' en wonen 76 in verschillende deelen van den archipel, en zelfs ,e Singapore tracht de engelsche zendeling keasrury inteekenaars ,e winnen. Br. graafland gaat steeds voort met de redactie, en v 'ndt daarbij niet weinig steun in de stukken, die hem door inlanders worden toegezonden. Zoo is de «Tj ahaja-siang" het mid( ' e ' geworden, waardoor men in de Minahassa veel verneemt van <M ? e « zaken en van de gebeurtenissen van den dag, en tevens alkander onderrigt en ook wel eens teregt wijst. Onlangs bedaagde zich een inzender, dat er nog altijd zoo velen waren, die

0) Me meerdere bijzonderheden in het gelijktijdig met dit Mnandbcrigt verw 'j'lende 1ste «tak, Deel XX der • Mededeelingen".

Sluiten