Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesticht en opgewekt het bedehuis verlieten. Ons was het eene aanmoediging, om voort te gaan met die godsdienstige bijeenkomsten aan den avond voor onze vergaderingen. Wij hadden ruime stof tot lof en dank aan den Heer, die onze zamenkomst zegende, en mogen van Hem geloovig verwachten, dat die zegen blijvend zijn zal.

e/De 15 de October, de dag na de vergadering der zendelingvereeniging, was een ware feestdag te Tomohon. Een feestdag van groote beteekenis voor de zending in de Minahassa; tegelijk eene bekrooning van het werk en een grondslag voor den nieuwen arbeid der toekomst. Een feestdag, die als helder lichtend punt moet blijven schitteren in de geschiedenis der zending in de Minahassa, der vestiging en uitbreiding van het Christendom in dit land. Een feestdag, wel waardig, om door zendelingen en hulpzendelingen, onderscheidene inlandsche onderwijzers, en door de kweekelingen der beide kweekscholen in de Minahassa, gevierd te worden; een feestdag die op hoogen prijs gesteld moet worden door het inlandsch regeringspersoneel van Tomohon en door de gemeente. Het was de dag der inwijding van het schoollokaal, voor de opleiding van hulpzendelingen of inlandsche leeraars. Met evenveel regt als men in Europa eene hoogere school plegtig inwijdt, mogten wij in ons midden deze school tot het doel der oprigting inwijden. En is dit lokaal niet ons hoogereschoolgebouw? Het is het eerste, dat verrezen is, eenvoudig, doch sterk en doelmatig. Maakt het niet een fraai figuur aan den regterkant der kerk? Is het niet een vlug gebouw, een gebouw van best, deugdzaam hout, onder opzigt van broeder wilken degelijk gebouwd ? Netjes gewit en geverwd ? Hoe zeer voorziet het in eene groote behoefte! Tot heden gaven de broeders wilken en louwerier ook wel hunne lessen, de eerste in zijn studeervertrek, de tweede in de kerk. Nu zullen zij in dit lokaal, geheel naar de behoefte ingerigt, veel beter met hun werk kunnen voortgaan.

^Inderdaad, het feit der opening van het eerste gebouw van dien aard mogt dan wel dankbaar en blijde gevierd worden. Ook dit gebouw is van den Heer, het doel, waartoe het opgerigt

Sluiten