Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1876. _ J2 6.

MAANDBERIGT

van het

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(78" te Jaargang.)

INHOUD.

hoofdartikel: Savoe. — verscheidenheden: Weitra vijftig jaren in de zending. (Vervolg van Maandb. No. 5, blz. 79.) — Onze goede frits. — Giften en Legaten.

Savoe.

«Kom eu zie!" sprak philtppüs tot nathanaël. Zoo kan ook de vriend van het Godsrijk spreken tot hen, die de geschiktheid van het fi7angelie voor de volken, of de vatbaarheid der volken voor het Evangelie betwijfelen. En die noodiging zal zeker tot overtuiging van de waarheid leiden, mits z ij maar tot eene nathanaëls —ziel worde gerigt, en niet tot dezulken, die vooruit reeds hebben besloten hunne vijandelijke gezindheid niet te laten varen, noch uit den slaap der onverschilligheid op te staan.

Aan het hoofd van dit Maandberigt staat de naam Savoe. Nog voor weinig tijds was dat kleine eiland zelfs aan vele aardrijkskundigen onbekend. Ja, het behoorde tot Nederlands bezittingen in het oosten, doch meer wist men er niet van. Maar sedert enkele jaren heeft, eerst de bezoekreis van Br. donselaar , en daarna de onvermoeide werkzaamheid van Br. teffer , de aandacht der zendingvrienden op Savoe gevestigd, en in steeds klimmende mate belangstelling gewekt. Hier zien wij het Evangelie, geheel zonder steun of aanbeveling of medewerking van andere magten, uitsluitend door ei gen kracht werkzaam onder een diepgezonken en verbasterd v olk. En al is het in zoo korten tijd, toch begint het ook hier reeds te blijken, hoe dat Evangelie de volken verheft en veredelt, en hoe het indedaad eene kracht Gods tot zaligheid

Sluiten