Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen voor zaaipaddi, zoo ik Radja Li aai daaraan niet had geholpen. Ik kocht van den broeder van Radja Seba 15 pikol zaaipaddi. De oude Radja had zoo iets dubbel verdiend; die zijne laatste bete met den meester gedeeld had, moest ondervinden, dat God voor hem zou zorgen. En God zorgde voor hem, want diezelfde zaaipaddi bezorgde hem een ruimen oogst. Van dien bestaanden nood kreeg ik kennis door een brief van jacob , die mij schreef, «Wij hebben nog niet geklaagd, en wij zouden ook nu nog niet klagen; maar ik zie thans mijne vrouw herhaaldelijk schreijen, - wij lijden thans letterlijk gebrek." De goede gezindheid van den Radja was gebleken; hij had tot het laatste toe gegeven. Om nu de tranen der ijverige huisvrouw van goeroe jacob te droogen, zond ik onmiddellijk een varken en een pikol paddi. Hare tranen droogden op; maar voor de toekomst moeten, vooral met betrekking tot jacob , maatregelen worden genomen, opdat de goede lieden, bij veel opoffering en ontbering, hun werk niet al zuchtende en schreijende verrigten. Zoo lang ik zelf op Savoe ben, zal ik gaarne met hen deelen wat ik heb; maar mijne laatste ziekte herinnerde mij, dat er een tijd is van „komen en van gaan." Wel herstelde ik weder, maar, op Savoe teruggekeerd, bespeur ik weder al de verschijnselen, waarmee mijne langdurige ziekte een aanvang nam. Op Timor Koepang zeide men mij: »gij werkt te veel." Maar ik bid u, wanneer de drang der omstandigheden tot arbeid roept, wat moet dan iemand doen, die zonder ophouden in zich eene stem hoort, die hem zegt: //haast u! want gij hebt niet veel tijd meer"? Gelukkig zou ik thans reeds voor Savoe kunnen gemist worden. Het gemeentewerk is zdó ingerigt, dat alles behoorlijk zijn gang gaat, en men behoeft niet te vreezen, dat het met Savoe zal gaan als met de Zuidwester-eilanden, '.vaar de zending ook aanvankelijk goede vrucht droeg, maar toch moest worden opgeheven."

Tot zoover volgen wij het verslag van onzen Broeder. Gaarne zouden wij nog vermelden, hoe hij op bescheidene wijze verzoekt om een en ander voor zijn //kerstboom" te

Sluiten