Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo laug de opleiding van Zendelingen niet beantwoordt aan de eischen, die wjj daarvoor meenen te moeten stellen , leven wij in de woestijn. Het land overvloeiende van inelk en honig ligt nog aan gene zjjde van den Jordaan. Is de Josua reeds onder ons , die in Godé kracht, met Gods hulp ons daardoor heen zal leiden?

Onze wetten en inzettingen zijn weinige. Wat onze «Algemeene bepalingen " bevatten bljjft de regel van ons Genootschap. Zy zijn bekend ; wjj behoeven ze hier niet te herhalen. De zinspreuk van ons Genootschap is en blijft: >Vrede door het bloed des kruises."

Wjj zijn aan Bepalingen en zinspreuk getrouw gebleven. Wie inet het oog op dezen met ons wil zamen werken, sluiten wij niet uit. Aan ieder, die met ons medewerkt, verblijft de persoonlijke verantwoordelijkheid , of hij dit doen kan met het oog op onze geschiedenis en op onze «Bepalingen". Wjj zien met smart, dat velen ons dit ten kwade duiden; maar wjj kunnen niet anders , en smart moet wijken voor pligt en roeping. Daarbij is het niet ons werk, dat wjj aanbevelen; niet onze zaak, die wij voorstaan. De Zendelingen van ons Genootschap hebben gewerkt, en bljjven voortwerken; voor hen vragen wij de noodige ondersteuning. De zaak, die wjj voorstaan, is die van den Heer, en wij beschouwen ons als zjjne dienaren. Voordeel, eer is aan onze bediening niet verbonden; veeleer opoffering van tijd, miskenning en niet weinige onaangenaamheden Wat kan ons dan bewegen tot volharden? Niet anders dan de bewustheid, dat wij daartoe geroepen zjjn. Persoonlijk ook zeggen wjj : geen ding heeft ons ontbroken in de woestijn; maar wij smachten naar het «Land der belofte."

En wat zou het zijn, als ons niet was weggelegd het te betreden; met andere woorden, als de dagen van ons Genootschap geteld waren ? Dat dan in vele streken, waar onze Zendelingen thans het Evangelie verkondigen, de toestand bedroevend zou worden; dat minstens dezelfde stilstand en daaruit geboren verachtering ontstaan zou, als toen in de dagen der Compagnie de Evangelieprediking aan inlandsche onderwijzers, zonder opzigt werd overgelaten, dit staat dunkt ons vast.

Welke Vereeniging in ons land ziet zich in staat onze werkzaamheden over te nemen ? Bood zich eene aan, wilden de verschillende Vereenigingen zich verbinden , om onze taak te aanvaarden, wij zouden welligt, tegenstands moede, kunnen besluiten ons eenparig te onttrekken, niet ophoudende de beste wenschen te koesteren,

Sluiten