Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wakker blijft. Ons »Weldra vijftig jaren in de zending" werd aangevangen en wordt in de Maandberigten voortgezet in de overtuiging , dat de aandacht veel te weinig op zulke wakkere, eenvoudige mannen gevestigd wordt.

Reeds sedert lang heeft Br. Luïke het gebruik van één oog verloren, en thans begint hem het tweede te begeven; maar men zou het niet opmaken uit zijne altijd nog met vaste hand, neten duidelijk geschreven verslagen. Aan de gewone zorgen des levens ontbreekt het hem niet. Hij hertrouwde, na zijne terugkomst van de Zuid-westereilanden , en kreeg sedert een talrijk gezin; nog is hij niet van de zorg zijner kinderen ontheven; zijne beide jongste zonen zijn in ons zendelinghuis, de jongste van dezen heeft begeerte om zendeling te worden; zijn oudste zoon, lang ziekelijk, ontviel hem dit jaar, de tweede is thans als tweede Luitenant bjj het leger in Atsjin; de derde moest wegens ligchaamsgebrek den dienst verlaten. De vader heeft zich opofferingen voor zijne zonen moeten getroosten, en heeft dit gaarne gedaan. Nu begint echter zijn huis bouwvallig te worden, eu al denkt hij het zelf niet lang meer te bewonen, hij zou toch zijne vrouw niet gaarne met de zorg voor herstel belast, achter laten. Genoeg! Wij vertrouwen, dat onze oude Broeder nog vrienden zal vinden, die hem helpen.

En hebben wij nu lang bij eenen enkelen van onze zendelingen stil gestaan, het vinde zijne verontschuldiging hierin. dat het niet elk jaar gebeurt, te mogen spreken over een' man, die zich 50 jaren met groote trouw aati de Evangelieverkondiging in Indië gewijd heeft. Trouw moet blijken: bij dezen is zij gebleken.

Br. Bosskrt en zijne Echtgenoot , die wij met veel genoegen eenigen tijd in ons midden hadden, vertrokken in October des vorigen jaars van hier. Zij zijn in welstand op Ambon aangekomen. Onze Broeder is thans Hulpprediker voor Alang\ aangezien daar echter geen huis te krijgen was, moest hij zich vooreerstin de stad Am'ion vestigen, om van daar zjjne Gemeenten te bezoeken.

Van de BB. J. J. Bür te Waay en S. J. dis Vkiks te Sapnmen ontvangen wij van tyd tot tjjd goede berigten.

De zending in de Minahassa.

Ons zendingveld in de Minahassa gaat in meer dan een opzigt eene nieuwe toekomst te gemoet. Zijn wij niet zonder zorg, w|j willen het woord van den Heer niet vergeten: »Weest niet bezorgd tegen den morgen ; elke dag heeft genoeg aan zjjn eigen kwaad."

Sluiten