Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men versta ons wel : Niet, dat zich iets zou hebben voorgedaan, dat ons bijzonder bekommert; onze zorg is die van ouders, die ontwaren, dat hunne kinderen tot de jaren des onderscheids zijn £ opgewassen, in welke te groote vrijheid evenzeer schaadt als te groote gebondenheid.

Bij oppervlakkige beschouwing zal men het verblijdend noemen, dat de BB. Tentieeoo , te Ajermadidi , Rook er te Tundano, Brouwee, te Langouiang als Hulppredikers in dienst van het Gouvernement zijn overgegaan. Voor onze financiën, die tegenwoordig eene hoofdrol vervullen , is het voordeelig, dat daardoor drie tractementen vervallen zijn; maar het is niet te weêrspreken, dat de gemeenten nog lang de eigenaardige zorg van den zendeling zullen behoeven. Een groot voorregt is voor haar, dat, bij verwisseling van ambtstitel en van bestuur, de mannen gebleven zijn, die haar verzorgden , en dat deze zich wel zullen wachten van stappen, die voor haar welzijn gevaarlijk konden worden. Een ander voorregt is, dat het getal van inlandsche Hulpzendelingen groot genoeg is, om althans enkele gemeenten daarvan te voorzien, als de Regering besluit dezen eene aanstelling te geven. Een derde voorregt is, dat genootschapsonderwijzers hun werk in en voor de gemeenten kunneu voortzetten. Door een en ander zullen de toestanden voor- 9 eerst wel blijven zóó als zjj waren.

Maar wjj zouden vreezen voor verachtering, als aan die gemeenten eene inrigting en een kerkbestuur werd gegeven als op de Ambonsche eilandeu. De gevoelens van onze zendelingen kennen wij. Zij begrijpen, dat de gemeenten in de Minahassa één geheel moeten blijven vormen, en dat dit bevorderd wordt doordien de Hulppredikers leden blijven van de Zendelingvereeniging. Zij wenschen niet te vergeten, dat zjj, als in dienst staande van de Regering,

onder het Bestuur der Protestantsche kerken in Nederlandsch Indië zijn gekomen; maar zij blijven er prijs op stellen met hunne medebroeders en het Bestuur van ons Genootschap in inpige verbinding te blijven. Zjj vertrouwen, dat de Regering geen bezwaar zal maken tegen hunne werkzaamheden voor de scholen. Zij wenschen, dat de Regering kunne besluiten, de opleiding van inlandsche hulpleeraars (Penoelongs) voor de Minahassa toe te vertrouwen aan de kweekschool te Tomohon, die daartoe de hulpmiddelen bezit, 9 en waar men veel meer zorg aan de opleiding kan besteden , dan waartoe ieder Hulpprediker in staat zal zjjn, als hjj, naar de verordening, een drie- of viertal bjj zich aan huis neemt. Met

Sluiten