Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze krachten tegenover hem te kort zullen schieten. Maar dat verhoede God !

De zending op Savoe.

Onder zorg en kommer, geen beter verademing dan te midden van de kinderen. Het sehoone woord van den Heer > wordt gelijk de kinderkens 11 heeft zeker ook wel te beteekenen: verlustig u met de kinderkens. Al onze overige zendingen hebben min of meer het kinderkleed uitgetrokken; op Savoe is alles nog in de kinderwindselen. Daarom beleven wij zooveel vreugde van die zending en ontplooit zich het ernstige voorhoofd, als van Savoe sprake is. Lees het »Dringend woord", eene warme pleitrede, gevloeid uit het hart en de pen vau een' man, die ons Genootschap en de Zending en den Heer vurig lief heeft; gij gevoelt n als in de pleitzaal, waar het hart popert bij de gedachte: wat zal het vonnis zijn? Lees ons Maandberigt n°. 6 en wat vroeger al meer van de zending op Savoe en Br. Tbffer en zijne voortreffelijke gade is medegedeeld, en geen zweem van hartstogt of beklemdheid is bij u aanwezig. Och! bleven onze kinderen altijd klein, mag wel eens deze en gene moeder zuchten; in de zending kan men hetzelfde zeggen, als men ondervindt wat zorgen de gemeenten geven. En nu moge het waar zijn, dat het ontginnen van een' akker groote krachtsinspanning vordert, men weet eenmaal, dat zonder deze niets is uit te rigten, en met moed blijft men in zijne taak volharden. Zóó ging het op de talrijke eilanden der Zuidzee, zóó gaat het thans nog op Savoe. Wilde men veel genoegen smaken in de Zending en sehoone vruchten aanschouwen, men zou slechts vele eilanden als Savoe van Zendelingen hebben te voorzien, onder ééne voorwaarde, dat men het dezen niet aan de noodige hulpmiddelen liet ontbreken. Sumatra, Borneo, Nienw-Guinea, Celebes, Java vorderen eene inspanning, die de krachten onzer tegenwoordige Genootschappen veel te sterk aangrijpt! De kleine eilanden zouden akkers aanbieden meer geè'venredigd aan de hulpmiddelen, waarover wij vooralsnog in Nederland, zelfs in Duitschland te beschikken hebben.

Laat deze opmerkingen de plaats vervangen van een overzigt, dat wij van het werk op Savoe zouden kunnen geven, dat noodzakelijk eenige uitgebreidheid zou verkrjjgen, dat heter zijne plaats vindt in onze gewone Maandberigten. Alleen mogen wij hier niet zwijgen van onze dankbaarheid wegens Br. Tefper's herstel uit zware ziekte,

Sluiten