Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ons Tijdschrift (1) werden onlangs denkbeelden van de BB. Graafland en Poensen medegedeeld en besproken, die, werden zij behartigd, zouden kunnen strekken, om aan de zending stoffelijken steun te verleenen op eene wijze, geheel gegrond op bestaande toestanden, en wat .lava betreft, geheel in het welbegrepen belang van den inlander. Br. Poensen dringt in zijn jongste schrijven aan op behandeling, en wij moeten tot ons leedwezen zeggen: wij weten nog niet. of in Nederland personen gevonden worden , die de denkbeelden zouden willen helpen verwezenlijken. Deze hier uiteen te zetten verbiedt de omvang van dit verslag, buitendien wij zonden dan moeten herhalen wat elders te lezen is. Zij hebben betrekking op land ontginning door Javanen, ten behoeve van Javanen, in verband met Evangelieverkondiging. Het bij onze Vrienden bekende Módjö-warnu , met Módjó-wangi en verscheidene andere desa's, is ontstaan uit landontginning in de dagen van . Tem.esma. Poensen, Kreemer werken in streken, waar de christenjavanen voor een groot deel uit landontginners bestaan, menschen, die door vlijt en volharding hun bestaan verbeteren, maar die over geene geldmiddelen te beschikken hebben, zoo als de europesche landontginner.

Welnu, kon men in Nederland besluiten eenig kapitaal, dat zeker zijne renten zou opleveren, bij een te brengen, men zon aan geschikte Javanen hulp kunnen verleenen, en de Evangelieverkondiging zou een' stoffelijken steun ontvangen, die aan het geheel een gezonder bestaan zou geven.

Ons voorbehoudende later op de verslagen van onze zendelingen op Java terug te komen, bepalen wij ons thans tot enkele mededeelingen.

Br. Hoezoo had in zijne gemeente van Kajoe-apoe, ten gevolge van het wangedrag van den voorganger met eigenaardige nioeijelijkheden te kampen. Hij was genoodzaakt den man te ontslaan en een' anderen aan te stellen, vroeger daar werkzaam, sedert bij Br. Kruït . Hij wijst op het bezwaar in de verzorging van eene gemeente, die op ongeveer 13 uren afstands van zijne woonplaats gelegen is. ook wegens het kostbare der reizen. Het kerkje in der tijd door een' Vriend op Java geschonken, is zóó bouwvallig, dat het dringend herstel vordert; de middelen daartoe ontbreken. De Gemeente telt slechts 15 mannen, 23 vrouwen en 54 kinderen,

(1) Zie ■ Helpt u zeiven", ■Mededelingen" XX. D. blz. 1, e.v.

Sluiten