Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te 7,amen 92 zielen; mogt zij maar ecne stad op een' berg heeten!

De gemeente te Samarang werd in 1875 met 5 volwassenen en 14 kinderen vermeerderd, en telt thans 150 zielen (38 mannen en 5G vrouwen). De godsdienstoefeningen worden vrij getrouw bezocht; het gezang is eenvoudig, maar voldoende; van het gezangboek maakt men gaarne gebruik; het godsdienstonderwijs, vooral voor de jeugd, werd voor een deel door den voorganger Asa gegeven. Door den tweeden Stadsgeneesheer (Dr. Arntzenius ) werden de zieken behandeld, die overigens de hulp van Hoezoo en zijn' medehelper genoten. De verhouding tusschen de christenen en de overige bevolking liet niets te wenschen over; werden zij vroeger nog al eens met minachting behandeld, met bijnamen aangednid, men liet dit meer en meer varen, daar genoegzaam gebleken is, dat de ehristen-javaan zich in niets aan de werkzaamheden en burgerlijko verordeningen onttrekt.

De school neemt in bloei toe. In de laatste dagen van December telde zij 60 leerlingen, en door het toetreden van 42, tegen een vertrek van 31, klom zjj sedert tot 70 leerlingen, van welke in den regel 40 a 50 opkomen. De vorderingen zijn voldoende, ofschoon van bijzonderen aanleg bij geen' enkelen blijkt. De meeste van deze leerlingen beoogen eene plaatsing bij het Gouvernement °f bij ondernemingen. Toch acht Hoezoo , dat de vruchten voor het Christendom niet uitblijven. Hoezoo is begonnen met het uitgeven van een tweetal boekjes. De behoefte aan een schoolgebouwtje doet zich meer en meer gevoelen, daar de zendelingswoning op den ( ' u ur ongeschikt wordt.

Br. Poersen is druk bezig aan het schrijven van zjjn Javaansch Mjbelsch Leesboek. Zijne vjjf kweekelingen ontvangen geregeld dagelijksch onderwijs; een tweetal zijn als onderwijzers geplaatst, twee anderen vertrokken naar de desa. De school te Kediri werd door 64 kinderen bezocht, die echter verre van geregeld opkwamen. Toch is er vooruitgang, ook in leerlust. Poenskn's schoolliederenboekje doet goede diensten, zijn Javaansch leesboek voor de scholen zal weldra het licht zien. De godsdienstige bijeenkomsteu werden S°ed bezocht. Aan honderden inlanders werden medicijnen uitgereikt.

Dergelijke verslagen geeft Poensen van zyne overige gemeenten. Hij telt er 18, tot 6 hoofdgemeenten terug te brengen, te zamen '^12 zielen, waaronder 138 mannen en 151 vrouwen. Zes personen deden belijdenis, 34 kinderen werden gedoopt. Voor het vijftal scholen waren 203 kinderen ingeschreven.

Sluiten