Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De laatste maanden van het jaar 1875 leverden voor de Uitvoerende commissie dagen van kommer en teleurstelling. De Jaarvergadering was uit een gegaan, en men had zich daar verbonden, om op nieuw alle krachten in te spannen ten einde de inkomsten tot de hoogte der noodzakelijke uitgaven op te voeren. Wij vertrouwen , dat die verbindtenis wordt nagekomen. In October echter zag onze algemeene Thesaurier zich reeds genoodzaakt mede te deelen, dat zijne kas niet zou kunnen voorzien in de uitgaven, die op handen waren, en bij nader onderzoek bleek, dat de ontvangsten verre beneden die van vorige jaren gebleven waren. Het was duidelijk genoeg, dat dit voornamelijk voortsproot uit het achterblijven van de gewone, meer aanzienlijke giften, en dat ook het cijfer der legaten betrekkelijk gering was. Tevens deelde de Commissie van financiën mede, dat zij niet in staat zou zijn, op de gewone wijze in een mogelijk te kort te voorzien. Toen sloeg de Uitvoerende commissie handen aan het werk, en bereidde zich voor, om in de Hoofdbestuursvergadering van Januarjj den toestand te bespreken, opdat deze de gevorderde maatregelen zou kuDnen nemen. Een dezer maatregelen was het uitvaardigen van het •Dringend woord," dat niet zonder uitwerking gebleven is, daar onze Thesaurier sedert heeft kunnen verklaren, dat het tekort over 1875 gedekt was. Hoe is dit te verstaan?

Onze uitgaven over 1875 beliepen ƒ 98176.10 » inkomsten over het zelfde jaar » 75293.37 ƒ 22882,73 Voor verkochten grond, behoorende bjj het zendelinghuis was ruim ƒ 22000 ontvangen , en de waarde van dat huis met den daarbjj nog behoorenden grond was daardoor zoo weinig gedaald, dat men tot dekking van uitgaven kon besteden » 18671,80 Gevende voor meerdere uitgaven een bedrag van . f 4210,93

In dit tekort is door de buitengewone bijdragen ruim voorzien , daar deze tot f 5478 bedroegen.

vMaar deze tijdelijke voorziening levert geen waarborg op voor de toekomst. Is ook al niet aan te nemen , dat de gewone inkomsten ln het loopende jaar op nieuw een zoo laag cyfer als het vorige •sullen bedragen, onze Commissie van financiën acht noodig, dat de thesaurier jaarlijks op ƒ 20000 hooger ontvangst kunne rekenen, wel dat de uitgaven met ditzelfde cijfer verminderd worden. Na alles wat wj) boven over onze toestancVen in het midden ge-

Sluiten