Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Februari 1907. M 2.

MAANDBERICHT

VA>ï HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(GesticUt in 1797.)

109 de Jaargang.

Voorzitter: W. Lamers , Predikant, te Rotterdam. Thesaurier: G. H. Voorhoeve, ? s Gravendijkwal 259. te Rotterdam. lste Secr.: J. "W. Gunning , Zendelinghuis. Rechter Rottekade 59. te Rotterdam. 2de Secr.: J. \Y. Roskes , Spoorsingel 49. te Rotterdam. Nederlandsche Zendingsschool. Voorzitter: Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr., te Utrecht. Rector: Dr. H. M. van Nes , Hechter Rottekade 59, te Rotterdam. Director en Secretaris: J. W. Gunning , te Rotterdam. Thesaurier: G. H. Voorhoeve, 's Gravendijkwal 259. te Rotterdam.

I N H O U D

1. Gerrit van der Pot C.Wzn. — 2. De Zending in Posso, gedurende 1905, door Br. Ph« H. C. Hofman (Slot). — 3. Kleine dingen. — 4. Het ZendingsJaarboekje. - 5. Contributiën, Collecten, Bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

1.

GERRIT VAN DER POT C.Wzn.

Op 23 December 1906 is onze Broeder Van der Pot, in den ouderdom van 64 jaren, van ons heengegaan. Hij was lid van ons Hoofdbestuur sinds 1891, en was slechts uiterst zelden afwezig, wanneer wij vergaderden. Wij allen houden den indruk van een ernstig, rechtschapen, bescheiden man, die een hart had voor den zendingsarbeid, die medeleefde met ons Genootschap in trouwe belangstelling.

Haast al te bescheiden zouden wij hem willen noemen. Want niet alleen, dat hij zich niet op den voorgrond stelde, hij plaatste zich opzettelijk op den achtergrond. AI aar schoon hij nimmer een poging deed om zijn meening anderen op te dringen, had hij een ander inzicht in een zaak dan de meerderheid zijner medeleden, dan kwam hij er rond en beslist voor uit, schoon altijd op zijn eenvoudige, haast teere wijze, alsof hij bang was iemand te kwetsen.

Hoezeer zijn persoon en arbeid gewaardeerd werden, bleek wel op het veertigjarig feest zijner Evangeliebediening, dat

Sluiten