Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoefte voldoet en dat in verhouding' tot de andere huizen mooi kan genoemd worden. Het meet lang'6.65 M; breed 9.40 M, en hoog 2.90 M; het is g-eheel van hout opgetrokken, met planken vloer (vroeger was moeder aarde de vloer); de zoldering is gevlochten bamboe; het dak wordt gedekt door gedroogde, aaneengenaaide bladeren, een gewone dakbedekking in het binnenland van de Minahassa. Het kerkje heeft ééne deur en geen vensters; in plaats van deze laatste is het bovendeel van den wand open gelaten en die opening aangevuld met latwerk, dat voldoende lucht en licht geeft. Na de opwekking om het gebouw in eerete houden, door trouw kerkbezoek en door toepassing in het dagelijksche leven van wat in het gebouw gehoord zou worden en na het zingen van een inwijdingsgezang, werd overgegaan tot het bevestigen in zijn ambt van den nieuwen onderwijzer-gemeentevoorganger Pieter Loementoet. Genoemde persoon heeft in Juni het eindexamen op de Kweekschool Koeranga (Tomohon) afgelegd en werd voor dezen werkkring welwillend afgestaan door den Predikant van Menado, voor wiens werkkring hij de school bezocht had. Na de gemeente geluk gewenscht te hebben met de komst van een onderwijzer voor haar kinderen, iets waarnaar ze reeds zoo lang met verlangen had uitgezien, werd den jeugdigen onderwijzer als levenswoord bij het vervullen van zijn ambt voorgehouden Paulus' woord in Fil. 4 : 8 en hem gewezen op de belofte in het daaraanvolgende g e vers, zoo hij getrouw zou zijn in het bedenken en in het doen van het aanbevolene. De ouders werden vermaand hun kinderen getrouw ter schole te zenden. Na het bevestigend antwoorden van een tweetal vragen, werd hem des Heeren hulp en zegen toegebeden en toegezongen. Daarna spraken: eerst de nieuw-aangestelde, vervolgens het dorpshoofd uit een naburig Bantiksch dorp een oud man uit Malalalang en de inlandsche leeraar ter plaatse. Om ca. 11 uur waren deze plechtigheden afgeloopen. Na den middagmaaltijd zou om 2 uur een gezellig samenzijn in de nieuwe kerk plaats hebben. < )m 2-j- uur was nog niemand aanwezig; de dames-gasten konden niet blijven; wel was de Predikant van Menado, Ds. Steller, die 's morgens wegens drukke bezigheden niet op tijd had kunnen zijn, gekomen. We gaven maar het goede voorbeeld om naar de kerk te gaan in de hoop, dat ook hier voorbeelden zouden trekken. Daarop begon het menschen en menschjes te druppelen. Er was afgesproken, dat men koekjes, pakjes gekookte rijst, koffie, thee in de kerk zou brengen; t was al half vier, maar van thee en wat verder mond en

Sluiten