Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versierd. Het behoeft niet gezegd te worden, dat wij dadelijk het gebouw gingen bezichtigen en allen genoemden inl. leeraar geluk wenschten, door wiens voorbeeld en ijver een werk tot stand is gekomen, dat gezien mag worden. Het gebouw is lang 12 M., breed 8 M. en hoog 4 M. met ruimte voor ongeveer 100 leerlingen. Er waren reeds 24 banken, nieuw model en 2 schoolborden gereed. En toch is dit alles niet voldoende, wanneer de jeugd uit beide negeriën (Mariri-matani en Mariri-waleüre) de school bezoekt, hetgeen thans voornamelijk geschiedt door kinderen uit Mariri-waleüre. Wij willen hopen, dat, wanneer de behoefte zich doet gevoelen, men het schoolgebouw vergrooten en het noodige meubilair leveren zal.

Den avond onzer aankomst te Mariri werd een soort demonstratie te Mariri-matani gehouden. Wetende, dat den volgenden morgen personen uit Mariri-waleüre tot het christendom zouden overgaan, hielden de walians (priesters) te Mariri-matani een „poso" met het doel dit in laatstgenoemde plaats te voorkomen. Zij 'hebben dan ook dat doel bereikt!

Tegen den avond van den i6 en Juli, circa 5 uur, was ik, vergezeld door de inl. leeraars J. Lampus en J. Tümëwü, naar Mariri-matani gegaan, om het negerihoofd aldaar een bezoek te brengen. Ik verzocht hem de bevolking te willen mededeelen, met welk doel het schoolgebouw was opgericht en ik hoopte, dat de ouders te Mariri-matani ook hunne kinderen aan het onderwijs zouden laten deelnemen, en zij niet bevreesd behoefden te zijn, dat ik hun kroost, zonder toestemming, zou doopen. Op mijn vraag of het negerihoofd niet het goede voorbeeld van zijn collega te Maririwaleüre wilde volgen, kregen wij te hooren, dat de man geen bezwaar had, maar zijne vrouw bevreesd was tot het christendom over te gaan, aangezien de toorn der goden hen treffen zou. Hoewel de beide inl. leeraars al het hunne deden de vrouw te overtuigen, dat zij hiervoor niet angstig behoefde te zijn, bleef zij bezwaar maken. Echter besloten man en vrouw hun dochtertje er aan te wagen en vroegen zij mij of ik genegen was het meisje te doopen. Hun zoontje mocht vooreerst nog niet overgaan. Ik stemde hierin toe, maar verzocht de ouders bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. Hieraan werd door den vader gevolg gegeven; de moeder kon de vrees niet van zich afzetten en liet zich niet zien.

De 17 e Juli was een gewichtige dag! Niet alleen omdat het schoolgebouw ingewijd en de onderwijzers geïnstalleerd zouden worden, maar vooral dewijl door den doop aan 65

Sluiten