Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April 1907. M 4.

MAANDBERICHT

vax het

Nederlandsche Zendeli 1 iggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

109 de Jaargang.

Voorzitter: W. La mees , Predikant, te Rotterdam. Thesaurier: G. H. Voorhoeve , 's Gravendijkwal 259. te Rotterdam. lste Seer.: J. \V. Gunning , Zendelinghuis. Rechter Rottekade 59, te Rotterdam. 2de Secr.: J. W. Roskes , Spoorsingel 49, te Rotterdam. De Heer Ledeboer verzoekt geen gelden meer aan zijn adres te zenden.

Nederlandsche Zendingsschool.

Voorzitter: Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr., te Utrecht. Rector: Dr. H. M. van Xes , Rechter Rottekade 59, te Rotterdam. Director en Secretaris: J. "W. Gunning , te Rotterdam. Thesaurier: G. II. Vookhoeye, 's Gravendijkwal 259. te Rotterdam.

INHOUD

1. Een bezoek op Dammer (Zuidwester-Eilanden), door Br. J. H. Lcttebocr. — 2. \ an de Hoogvlakte in Deli. — 3. Wongsa Karija van Wotgalih, door Br. S. Lninenburg. — 4. Afvaardiging Zr. Verwaal. — 5. Nationale collecte. — 6. Oproeping van aspirant-kweekeiingen. — 7. Bericht. — 8. Contributiën, Collecten, Bijdragen van J fulpgenootschappen, Giften en Legaten.

i. Een bezoek op Dammer (Zuidwester-Eilanden),

door Br. J. H. LETTEBOER.

Onze lezers hebben in langen tijd niets gehoosd van Br. Letteboer, die gedurende acht jaren op Savoe werkzaam was en in 1904 hulpprediker werd te Waai op Ambon. Tot zijn werkkring aldaar behooren ook de eilanden Dammer, Tcon en Nila.

l'it een schrijven van hem, d.d. Waai, 20 September 1906, deelen wij liet volgende mode over een bezoek aan Dammer, op welk eiland hij voor de 7 gemeenten zeven helpers heeft: 2 inlandsche leeraars, die door het Gouvernement bezoldigd worden, met eene bezoldiging van ƒ 25,— 's maands, die opklimmen kan tot ƒ 40, en 5 goeroe-djamaat (gemeenteonderwijzers, tevens voorgangers), die ƒ 15, 's maands ontvangen, welke kosten voornamelijk gedragen worden door liet Evangeliesatiefonds „Ambon". Op Dammer zijn weinig heidenen meer. Met getal gemeenteleden bedraagt 1796 (802 mannen en 994 vrouwen), dat der schoolkinderen 29!-! (184 jongens en 114 meisjes). Een. en ander ontleenen

4

Sluiten