Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang' nog- over de vlakte klonk, als zeggende, dat het heidendom op de hoogvlakte zijn einde tegemoet gaat en (rod de overwinning heeft. Dit maakte de kracht weer levendig, die het psalmwoord: „God is ons een hoog vertrek" in den aanvang had gewekt.

Maar ik wil nog even iets zeggen over die vergadering. Wat zal echter het meest uwe belangstelling wekken ?

Is het de bespreking over verschillende onderwerpen, den adat rakende of het godsdienstig leven, hun door de zendelingen ter overdenking meegegeven, en die zij, behoorlijk gerangschikt en geformuleerd, op de samenkomst voorlezen en ter behandeling inleiden?

Of luistert gij liever naar hunne vragen hoe zij, voorgangers in hunne gemeenten do zorg voor dien kring op het hart dragende, in moeielijke gevallen moeten handelen?

Trekt misschien het behandelen van wat voor de schooljeugd het meest past u aan ?

Het kan ook zijn, dat gij meevoelt welk een eenheid er spreekt en kracht er gelegen is in het samen vieren van het Heilig Avondmaal. Op hunne vraag hebben wij deze viering aan ons samenzijn verbonden, waardoor het wordt geheiligd en gewijd.

Ziet, ik kan niet op dit alles ingaan, noem het slechts op, maar de Zendingsvriend voelt nu welk een kracht er van zulk samenzijn met inlanders, met zonen van dit land, kan uitgaan. Hier is dan ook nog een oorzaak, die mij schrijven deed.

Op deze samenkomsten, die in den grond der zaak dieper betèekenis hebben dan men oppervlakkig zou vermoeden, worden, juist omdat het een bijeenkomen is van zonen van het land, die onzen Heiland willen volgen, wetten en beginselen vastgelegd, die de basis zijn voor den zich vormenden christelijken adat. Ja, ook de vergadering moet de vertegenwoprdigster zijn van de Christen-Bataks.

In enkele regelen heb ik een en ander van onze groote samenkomst, in Juli gehouden, medegedeeld, niet om uwe belangstelling te wekken, reeds het lezen van het Maandbericht openbaart die, maar om uwe belangstelling te versterken en tegelijk uwe voorbidding te vragen, niet alleen voor ons zendelingen, maar ook voor onze helpers.

Een reisje van enkele dagen, door Br. Neumann en mij gemaakt, naar een' deel van de hoogvlakte (Goenoenggoenoeng - dat door zijn ligging en gesteldheid en door de geaardheid der bevolking vooral uiterst geschikt is het te

Sluiten