Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij verschillende volken in den Archipel, waarbij dan duidelijk aan het licht treedt, hoe de Zending bij sommige volken, waar de positie der vrouw laag is, haar in de hoogte heft; hoe bij die volken, waar zij hoog aangeschreven staat, de vrouw krachtig medewerkt in de Zending om het Christendom diepe wortels te doen slaan in haar volk.

Het communisme der heidenen wordt in de tweede lezing geteekend in het beeld der Toradja's. Duidelijk komt daarin uit op welke losse schroeven die voor het oog schoone, communistische instellingen der heidensch-inlandsche maatschappij berusten, zoodat zeer gemakkelijk dit communisme in het grofste despotisme kan overgaan. De invloed der Zending op deze communistische maatschappij bestaat voornamelijk hierin, dat het beginsel van grove zelfzucht in die maatschappij langzamerhand overwonnen wordt door het beginsel der Christelijke liefde.

In de beide laatste lezingen wordt ons een blik gegund in het denken der Inlanders. De indruk, dier. het Evangelie op hen maakt, is geheel anders, dan wij doorgaans denken. Wij krijgen verrassende kijkjes in het meer intieme verborgen leven en werken der Zending, waar het Evangelie in botsing komt met de geestesrichting der heidensche denkwijze, en waar het werk der Zending bevorderd wordt door droomen, waaraan de Inlanders een veel wezenlijker beteekenis hechten dan wij Westerlingen."

Met den uitgever wenschen wij dit werk in veler handen. De Inlander en de Zending moeten gekend worden.

4. Contributien. Collecten, Bijdragen van Hulpgenootschappen, (rif ten en Legaten.

Van 1 tot 28 Februari 1907.

Alkmaar. Van dra Hoer II. L. Dingemans, extra bijdrage, naar aanleiding noodkreet in hot Maandbericht van Februari 1007 Alphen a/d. Rijn. Door den Hoer C. Gooi. 1/10 deel Zeiulingscoll. van de kinderen dor Martha stichting Amerongen. Door Ds. H. J. Couvee, van de Vereen, tot uitbreiding van hot Godsrijk Amsterdam. Door den Hoer J. C. Londt, bijdrage van liet Hnlp-Zend. Gen. der Horst. Ev. Luth. Gem. f 68,85; van Ds. C. P. van Eeghen Jr. voor het tekort f 25,—; door den Heer C. F. Schoch, contrib. f 300.—: door Jonkheer .1. A. F. Backer to Vreeland gift naar den wenseh van wjjlen zijne tante Mej. H. Hacker /' 200,—; van de Dames AV. f 40.— Arnhem. Door Ds. J. If. Schreudor, van de Ned. Zondagschool-Vereen, atd. Arnhem f 30, ; van Dr. .T. J. H. f 100,—: van Dr. J. W. v. L., voor het tekort f 10,Baarn. Door den Heer H. v. d. Dool, van de Atd. Zending der Chr. Jongel.Vereen. . ,Boaz" Babyloniënbroek. Door Ds. N. Klaassen van de Kerkcollecto Bunnik. Door Mej. Bringonberg, contrib. 1906 Charlois. Van de Zending-Veroeniging Dirksland. Contributie Doetinchem (Al'd.) Door Ds. M. A van Regtèren Altena, DoctiiicJiem, contrib. 1906 f 43,50; P. C. f 20,—: denderen, contrib. 1906 f 5,25; Hulle, contrib. 1906 f 5.25: Silvolde, contrib. 1906 f 5,25: Tcrborg, contrib. 19C6 f 5,25; Varssrvtld, contrib. 1906 f 10,50 Doorn. Contributie Ellecom. Contributie Etten. Door Ds. A. Franckon, buitengewone collecte Gendringen. Coll. bij optreden van Br. Alb. C. Kruyt f 11,75: van do kinderen der Chr. School f 2,50: van de Jongel. Vereen, f 2,50 Glanerbrug. Door den heer J. Kits van do Jongens-Bijbel-Klasse Goes. Coll. bjj hot optreden van Br. Alb. C. Kruyt 's Gravenhage. Contrib. 190(5 ƒ5,85; door Ds. J. ('. Mansson van 1'. .1. B. voor het tekort f 10,—; door Ds. W. L. Wolter van B. f 10,—; N.N. f 60,--; Zendingkrans „Tryfena" ƒ 40,—: M. f 25,—: M. L. f 40,— : uit do cat.bns /' 25,— ; Door Ds. C. ,T. Bryce, ter hand gesteld f 2, - van Mej. J. M. Oort: door Mevr. Zeijdnor van Mevr. Z. ƒ 5,—: door Mej. Kruyt, voor het tekort f 10,—; door Br. Alb. C. Kruyt, restant opbrengst spreekbeurten f 25,—; van Mej. I. G. f 40,—; van Donair. B.sse d'A v. G. f 60,—: van Ds. .1. K. op bericht van Februari 1907 f 2,- ; van Jonkvrouw H. B. de la B. C. f 100,—; 10,— 2,50 140,— 5,25 10,— 37,75 15,— 1,— 95,— 5,25 3,— 16,75 1,50 32,10

Sluiten