Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schipluiden. Door den Heer J. P. Westerman, van de Zondagschool f 5,— lireterp. Door Ds. S. Cuperus, bijdrage van catechisanten voor het tekort .. .. 2,10 Utrecht. Door den Heer Sax, contrib » 400,— Veenwouden. Van Ds. J. de Jong, cat.bus 2,50 Wemeldinge. Door Ds. J. W. Drost, coll. Herv. Gem » 14,174 Ytens (Fr.) Door Ds. A. do Vries, coll. bjj de Doopsgez. Gom » 1,68 Zaandam. Door den Hoer .T. van Heek, van de Hulp-Vereen, tot bevordering deiZendingzaak » 70,— Zalk. Door den Heer .1. Kat, van Ds. A. Klein, nagekomen Kerkcoll > 8,— Zetten. Door Ds. H. Pierson, van de Vlugtheuvelkerk » GO,— Zuidzande. Door Ds. A. P. v. d. Vlugt, uit de Zendingskas der N. H. G » 2,25 Door den Agent D. Hogeweg. Bourtange , Ds. en Mevr. W. /* 3,50; Cohnschate, coll. by lichtb. ƒ 12,39^2 • "it het huisbusje van D. Z. f 3,—; coll. Jaarf. Christ. Jong.-Vereen. f 6,50; De Krim, contrib. f 2,50: Engclbert, Ds. K. ƒ 1.—: Garderen, cat.bus Ds. v. K. ƒ 1,50; contrib. f 1. —: Haren . coll. N. H. K. ƒ4,05; Hardenbetg, deel Paaschcoll. f 5,—: Hengelo (O.), cat.bus A. v. d. K. f 8,91; Leeuwarden, contrib. f 1, —: LetteIbert, cat.bus Ds. V. f 2.—; Okkenlrroek. coll. by lichtb. ƒ 11,20; entrees bij liehtb. f 8,50; Ouderkerk a\d. Amstel, coll. N. H. K. /"24.2S: Scharnier, cat.hus Ds. H. f 4,34; Sibculo. deel Paaschcoll. f 2,—; Vlagt wedde, coll. bjj lichtb. f 4.43 1 /»: Wynjeterp, contrib. ƒ 5,25; Zevenhuizen (Gr.), coll. N. H. K. ƒ 2,301/2 ■. " .. ... < 114,661 Door den Agent P. C. van Melle. Baarland, Ds. M. f 2,—; Domburg, Ds. v. d. H. f 2,—: Gapinge, Ds. E. ƒ 1,— : J. I). f 2,—; Heinicensxand, Ds. K. f 1,—; cat.bus f 1,25: J. M. ƒ 0,50 ; J. P. de R. f 0,50: J. de M. f 0,50; Koudekerke, Ds. K. f 2,50: Middelburg, van N.N. door den lieer C. Mak f 35,—; Gez. de ,T. f 2,50; Ds. D. f 1,—: deel coll. Ds, M. f 5,25: Nisse, Ds. P. ƒ2,— ; Serooskerke, cat.bus Ds. M. f 2,50; West-Kapelle, cat.bus Ds. A. f 2,50 » 64,— Door den Agent H. Sijsling. Delfshaven, C. v. S, ƒ 5,—; Doorn, Jonkvr. C. v. L. f 5,—: .Tonkhr. S. ƒ 1,— ; Geervliet, contrib. f 2,50; 's Gravenhage, Bar. v. W. v. C. f 1,—; Moj. G. f 10,—: Bar. v. B. f 5,25; Haarlem . Mr. W. H. li. f 10,— : Heenvliet, cat.bus Ds. v. d. V. f 5,—; Utrecht, dames S. ƒ 2,50; Mej. de P. f 5.25 » 52.50

Ontvangen van de „Zendingkerkjes."

No. No. No. No. No. 8 f 12,30 151 f K X 1 201 f —,30 446 f . 2 — 687 f 1,75 59 8,59 153 » 1,50 202 » 2,05^ 456 » 1.084 705 —,95 135 » 3,— 154 » —,40 203 » —,40* 526 > 1,25 725 » —,674 145 » —,22 195 > -,H7| 270 » 1,— 560 » 1— 741 » 1,234' 147 » —129 197 » 1.38 366 » 2,30 573 » 1,— 748 » 2,30 148 » 2,50 198 » —,81 393 » 3,93 2,50 597 » —»75 780 » 3,— 150 » —,05 199 » — .08 412 » 650 » 7,504 813 » 1,30 bijeen .. .»;•' [ > 71.77 T 2394,82i Bedrag dor vorige opgaaf .. .. 10759,65 Totaal .. .. f 13154,47$ ƒ 10518,— „ 103099,— ƒ 113617,— Daarentegen werd ontvangen tot 31 Maart „ 13154,— blijft voor 1907 ƒ 100463,— Nadeelig saldo over 1906 (vermoedelijk) Raming van Uitgaven over 1907 ..

Voor de Kweekschool en de Scholen in de Minahassa.

Amsterdam i Afd.) Door den Heer C. F. Schoch f 28,90

Agenten des Genootschaps: D. Hogeweg, te Steenwijk; P. C. van Melle, te Middelburg; H. Sijsling, te Rotterdam, Noordsingel 171.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nedcrlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten