Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen als mogelijk is toegankelijk te maken, is liet schoolgeld vrij laag gesteld. Alleen Europeanen en Cliineezen betalen (3en kostenden prijs: op de anderen wordt in doorslag aardig wat toegelegd, en daar onze subsidie stabiel is, niet afhankelijk dus van het aantal leerlingen, is toename van het aantal leerlingen vrijwel synoniem met vermeerdering van zorg voor den penningmeester. We zijn dan ook in het verslagjaar ruim 1200 Grld. meer tekort gekomen dan de raming deed vermoeden (alleen op de uitgaven in de Minahassa). Maar misschien hebben de feestgaven in Holland dat wel weer goed gemaakt.

Twee van onze 111 leerlingen zijn Europeaantjes, 11 zijn Chineezen (tegen 14 in 1905) en 98 inlanders, waarvan 13 van de Sangi-eilanden. We hebben 14 kinderen van eerste distriktshoofden, acht van tweede distriktshoofden, één van een negorijhoofd, 55 kinderen van andere ambtenaren (onderwijzers, dokters-djawa, vaccinateurs, inlandsche godsdienstleeraars, enz.) en 31 kinderen van particulieren (geen ambtenaren : gegoede kooplieden, landbouwers, handwerkslieden enz.).

Zij zijn als volgt verdeeld over de verschillende leerjaren:

Eerste leerjaar: 14 leerl., tweede leerjaar: 23 leerl., derde leerjaar: 35 leerl., vierde leerjaar: 23 leerl., vijfde leerjaar: 11 leerl. en zesde leerjaar. 5 leerl. Ingeschreven werden 26 leerlingen en afgeschreven evenveel. Van deze laatsten vertrokken er 7 um financiëele redenen, 3 wegens overplaatsing, 13 wegens volbrachten leeftijd en 3 meisjes overleden helaas.

Aan schoolgelden werd ontvangen f 13022.50, aan contributiën en giften (in de Minahassa alleen) f 130.— en aan subsidie (waarvoor hier een woord van diepgevoelde erkentelijkheid past aan de Regeering) f 7500.—, te zamen dus ruim f 20.000.—; waartegenover aan uitgaven in de Minahassa alleen staat een bedrag van f 2255.1.99|. De welwillende lezer trekke de conclusie nu maar zelf; en wil hij dan zijn welwillendheid nog wat verder \iitstrekken, zoo neme hij ad notam, dat onze Penningmeester, de Heer J. W. Roskes, teRotterdam woont, Spoorsingel 49.

Onder de giften is niet opgenomen de feestgave van f 1012, daar die bestemd zijn voor een blijvend aandenken en dus niet in de gewone rekening mogen worden begrepen.

In het personeel kwam in den loop van het verslagjaar geen verandering. Mevrouw de Wed. Den Houter, geb. Gouverneur, als huishoudster, de dames M. Schuurmans en A. Jakobs, als onderwijzeressen en onze oud-leerlingen J. H. W. Supit en S. M. M. Kalangie als kweekelingen waren het

Sluiten