Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gansclie jaar door trouw op haar post; er waren tenminste geen verloven noodig wegens ziekte, al werd er ook wel eens een week of wat verzuimd om ongesteldheden, die gelukkig niet van langen duur of van ernstigen aard bleken.

Steller dezes had in het voorjaar zes weken verlof naar Java ,,wegens particuliere aangelegenheden" zooals de officiëele term, geloof ik, luidt. Het heeft mij na twaalf jaren van onafgebroken arbeid in de Minahassa werkelijk goed gedaan, weer eens wat anders te zien en er eens voor een poosje ,,heelemaal uit" te wezen.

Behalve ged-irende die zes weken natuurlijk is het onderwijs het geheel e jaar door geregeld zijn gang gegaan; het leerplan onderging geen veranderingen van ingrijpenden aard. Wel werden enkele methoden, met name die voor Lezen, ïfederlandsche Taal en Teekenen door betere vervangen, doch dat oefende geen invloed uit op den omvang van de leerstof; die is dezelfde gebleven. Wat op een gewone lagere school onderwezen wordt, onderwijzen wij ook, al brengen de omstandigheden soms ook mede, dat van het een wat meer en van het ander een beetje minder gegeven wordt.

Zoo heeft men er ons wel eens op gewezen, dat we zoo weinig aan natuurkunde doen. En het is een feit, dat de systematische behandeling der natuurkunde als leervak buiten den omvang van ons leerplan valt. ^Alleen van het menschelijk lichaam en in verband daarmee van de hygiene wordt nogal werk gemaakt.

Voor plantkunde bijvoorbeeld is geen afzonderlijk uur uitgetrokken op den rooster van werkzaamheden; al krijgt ook occasioneel het plantenrijk wel een beurt. Het komt ons echter voor, dat onze meisjes voor haar volgend leven meer hebben aan planten-kweeken (wat ze in haar schooltuintjes met animo doen) dan aan planten-klassificeeren, en dat ze later beter gebaat zijn, wanneer ze hebben geleerd haar huis smaakvol met bloemen te versieren dan wanneer zij Flora's kinderen naar den eisch der wetenschap netjes uit elkaar kunnen plukken.

Ook in dierkunde wordt, behoudens het boven opgemerkte aangaande het menschelijk lichaam, niet systematisch onderwijs gegeven. Wij zijn alweer van meening, dat de meisjes er veel meer aan hebben te weten, hoe ze, om maar eens iets Ui noemen, een kip moeten schoonmaken en braden, dan hoe het met de ademhalings- en spijsverteringsorganen van dit overigens zeer belangwekkende dier gesteld is.

Physica schittert op onzen rooster al evenzeer door afwezigheid.

Sluiten