Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luitenants, kapala opas, kapala-kodato (Med. XI pag. 293 v.v.). En al deze hoofden had de bevolking naar de oogen te zien; zij had er zorgvuldig voor te waken de ontevredenheid van niet een dezer heeren gaande te maken. Vermindering van het aantal waardigheidsbekleeders was dus hoog-stgewenscht. Tot in den laatsten tijd is hiermede doorgegaan. Dit jaar nog werd het ambt van kapitein-laut met dat van djogoegoe samengesmolten, zoodat het tegenwoordige Zelfbestuur van het landschap Bolaang-Mongondow bestaat uit: Radja, genaamd Datoe Cornelis Manoppo,

Djogoegoe, genaamd Poesoeng Abraham Soegeha,

vier Panghoeloe's of eerste districtshoofden,

vier Majoor kodato's of tweede districtshoofden.

Verder treft men in iedere plaats één dorpshoofd aan, „Sangudi" genaamd, welk door één, soms door twee helpers (porbis) wordt bijgestaan.

Na deze regeling werd een krachtig begin gemaakt met het verzamelen van 't volk in negorijen — waar dit nog niet was geschied « en toegezien dat deze goed werden aangelegd. Vervolgens werd veel werk gemaakt van de wegen. Waren niet lang geleden de dorpen slechts door smalle voetpaden verbonden, tegenwoordig treft men overal flinke breede ruiterwegen aan. In de tweede helft van 1905 werd ook een goede afvoerweg naar Bolaang aangelegd en de verbindingsweg met de Minahassa — 't Mongondowsche gedeelte — aanmerkelijk verbeterd. En in dit jaar is een weg van de hoogvlakte naar Kota-boenan tot stand gekomen. In ongeveer één jaar tijds is dus de hoogvlakte zoowel met de Noord- als met de Zuidkust door goede wegen verbonden geworden.

Van vele andere verbeteringen en maatregelen, als dat de inkomsten van ieder hoofd werden vastgesteld, een nieuwe belastingregeling — door 't volk met veel instemming begroet — werd ingevoerd, die de cijns van ƒ 4000 op ƒ 12000 bracht, alle instructies in strafzaken den Controleur gezonden moeten worden aleer vonnis werd geslagen en bij groote misdrijven de instructie door hem persoonlijk zou worden geleid, een heerendienst- en negorij dienstreglement werd ingevoerd, alle slaven en pandelingen werden vrij verklaard, — van al deze wijzigingen zij de bloote vermelding voldoende.

Op één ding wil ik echter meer in 't bijzonder de aandacht vestigen en wel op 't verzoek van het Zelfbestuur om volksscholen.

In den tijd der Oost-Indische Compagnie werd te Bolaang-

Sluiten