Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Installatie van den nieuwen Rector der Zendingsschool.

In het gebouw van de Nederlandsche Zendingsschool, Rechter Rottekade 59, had Dinsdag 3 September des namiddags half drie, in tegenwoordigheid van een 50-tal belangstellenden, de installatie plaats van Dr. A. van Veldhuizen, voorheen Ned. Herv. Predikant te Almelo, als Rector van de Nederlandsche Zendingsschool. De Voorzitter van het Bestuur, Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr., opende de samenkomst met gebed, na het zingen van Géz. 237 : 4 en het lezen van Micha 4 : 1 t./m. 7. Hij wees er op hoe juist twee jaar geleden de vorige Rector, Dr. H. M van Nes, was geïnstalleerd tegelijk met de opening van de Nederlandsche Zendingsschool. Men stond toen aan het /begin van een nieuwe werkzaamheid. Thans kan gezegd worden, dat de Zendingsschool heeft getoond levensvatbaarheid te bezitten. Niet dat reeds op groote resultaten kan worden gewezen, maar het gemak, waarmede een opvolger voor Dr. van Nes is gevonden, bewijst, dat men algemeen vertrouwen heeft in de toekomst der inrichting. Dit danken wij, zeide spr.» naast God zeker voor een groot gedeelte aan het optreden van Dr. van Nes. Het Bestuur ziet hem met groot leedwezen heengaan, maar ook met de overtuiging, dat hij als kerkelijk hoogleeraar volkomen op zijn plaats zal zijn, en met dankbaarheid voor hetgeen hij voor de school deed, waarvan nu reeds de vruchten kenbaar zijn. De Koninklijke onderscheiding, die dezer dagen Dr. van Nes ten deel viel, de benoeming tot Commandeur in de Pïuisorde van Oranje, mag zeker ook beschouwd worden als een bewijs van de voortdurende belangstelling van H. M. in de Nederlandsche Zendingsschool. Dit stemt bestuurders tot oprechten dank. Thans zal Dr. van Veldhuizen de taak, die Dr. van Nes nederlegt. voortzetten. Bestuurders leggen die met vertrouwen in zijn handen. Zij zijn overtuigd in hem den man gevonden te hebben, die toegerust is met de gaven, noodig voor dit heerlijke en zware werk. Zij weten, dat hij zich geheel aan dit werk zal wijden. Hij zal zijn de leider van het onderwijs, dat zeer veelzijdig is en allerlei takken van onderwijs omvat. Hij wordt bijgestaan door een schaar van kundige mannen, op wier medewerking hij kan rekenen. Maar hij is degene, die eenheid en bezieling geeft aan het geheel. Daartoe zal bij afwisseling de nadruk moeten gelegd worden op elk der beide deelen van den naam der inrichting. Zij heet „Zendingsschool". Wij hebben hier dus te doen met een school", maar een die in dienst staat van de zending Moge. aldus besloot spr., het den nieuwen Rector gegeven zijn, onder Gods zegen, veel te doen tot bevordering van haar bloei.

Sluiten