Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarna voerde de Director aan het internaat dier school, Ds. J. W. Gunning, het woord. Hij dankte Dr. van Nes voor de hoogst aangename wijze, waarop hij met dezen heeft mogen samenwerken en heette den nieuwbenoemden Rector hartelijk welkom, dien hij gelukwenschte met de schoone taak, die hij gaat aanvaarden. Hierop werd geantwoord door Dr. van Nes, die daarop tevens tot Dr. van Veldhuizen het woord richtte.

Eindelijk nam deze zelf het woord. Hij verklaarde zijn predikambt, dat hem lief is, te hebben neergelegd in de overtuiging, daarmede in Gods Weg te zijn. Hij dankte de verschillende sprekers voor de hartelijke woorden, die tot hem werden gericht en Bestuurders voor het vertrouwen in hem gesteld. Hij hoopt in Gods kracht zijn taak te aanvaarden. Ten slotte richtte hij het wcord tot de kweekelingen. Hij hoopt hen op te leiden tot zelfstandigheid. Hij wees er op hoe de wil, voortspruitende uit het verstand en het gevoel, het hoogste is in den mensch. Hij wil trachten zijn leerlingen op te leiden tot bekwame mannen, tot menschen, die zuiver voelen, maar vooral tot personen, die krachtig willen en wier wil in dienst staat van het Koninkrijk Gods en daardoor geheiligd is.

Na het zingen van Ps. 118 : 14 en na dankzegging door Ds. W. I.amers. werd de bijeenkomst gesloten.

;i. Eene verblijdende mededeeling.

Onze Broeder A. Kruijt, te M lid ja Warni, ontving den lOen Juli, den dag van zijn 25-jarig ambts-jubileum, de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wij wenschen hem met die welverdiende hulde gaarne van harte geluk.

4. Contributiën, Collecten, Bijdragen v. Hulpgenootschappen Giften en Legaten.

Van i tot 31 Juli 1907.

Alphen a/d Rijn. Door d«n Heer C'. Geel. 1 /12 Zendingeoll f 2,50 Amsterdam. Door den Heer C. F. Schoch, eontiib. f 165.—: van W. f 5000,— door Ds. L. f'. Schnller tot Peursum : van het Jon gel. genootschap voor de Zending f 12,—: door den Director van een dankbaren Zendel ingszonn / 25,—; van v. E. f 50,—: ,,ln Memoriam" /"500,— » 5752,— Appingedam (Afd ) Door Ds. \V. G. F. Bange: Appingcdam, eontrib. f 21,75; Bicrmn , eontrib. ƒ 2,50: Dclfxvjl , eontrib. f 12,—: Garrelsweer, eontrib. ƒ5.25; Oarsthuixen, eontrib. /5,25; Jukwerd, eontrib. ƒ2.60: Leermens, eontrib. f 2,62$: Loppcrsum , eontrib. f 17,87$; Oostcr wijt werd, eontrib. f 1.—; Ópwierda, eontrib. ƒ «",87$; Slodderen , eontrib. f 2,5(»; Tjamsweer , eontrib f 5,25: Wittewierum, eontrib. f 5,25; Woltersum, eontrib. f 50,—; Zeerijp, eontrib. f 5,25 » 146,97$

Sluiten