Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevr. A. f 1,—. P. B. ƒ l.—: Oost-Souburg , G. J, f 1,—, Jac. de B f 1, —, H. J. M. f 2,50; Ritthem , Ds. P. N. ƒ 1,—; Vlissingcn , 1. A. B. ƒ 1,—; Vrouwenpolder, Ds. .T. v. d. V., cat.bus ƒ 2,50 en gift ƒ 1,—; Zierikxee, P. K. ƒ 1,25; Zonnemaire, Ds. J. de L. ƒ 2,50, C. F. v. d. B. ƒ l,—, Mej. Wed. v. D. ƒ 0,50, A. R. ƒ 1,25, II. v. d. P. ƒ l,—, C. P. B. ƒ 1.50; P. v. N. ƒ 1,25, M. II. /* 1,—, P. V. ƒ 0,50 Door den Agent H. Sijsling, over Juli en Augustus. Haarlem , Jonkvr, A. A. A. C. K. ƒ 2,—, N. N. ƒ 1,—; Harmeien, coll. spreekbeurt H. K. ƒ 5,—; Muiden, Mej. Wed P. ƒ 1,50, K. ƒ 0,75; Muiderberg , coll. «preekbeurt H. K. ƒ 13,50; Nederhorst den Berg , Mej. P. ƒ 2,—, B. ƒ 0.50, Cf* S. ƒ 1.—, A. P. ƒ 1,—; Ouderkerk , C. J. ƒ 1,—: Overveen , D. T./1, —; Rotterdam. Mevr. J. H. G. v. O. f 50, — ; Vlaardingen, Ds. S. ƒ 1,— Ontvangen van de „Zendingkerkjes." No. No. No. No. No. 35 f 3,47 383 ƒ 0,47 485 t 1,— 536 f 0.46 709 f 1,02 47 » 1,28J 394 » 0,53 487 » 3,538 » 1,82* 723 » 1,76 64 » 0,90 396 » 9,27$ 496 > 28,01 548 » 2,.->0 741 » i 1 125 » 2,50 399 » 1,30 497 » 2,53 551 » 1.81$ 7h5 » 5,— 128 » 2,32$ 404 -» 2,50 513 » 17,21 552 « 0,61 782 » 4,07$ 188 » 2,99 417 » 3,89 518 » 0,64 553 » 1,53$ 790 > 5,40 3.58$ 265 » 3,15 438 » 2,06 521 » 0,43$ 614 » 2,50 814 » 287 » 0,72 462 » 4,50 522 » 0,90 627 » 2,12 857 » 0,54$ 308 » 2,74 468 » 0,29$ 524 » 0,S6 683 » 4,36 366 1,07 474 » 2,50 533 » 11,66$ 686 » 2,50 byeen Nederl. Oost-lndië. Weltevreden. Door Ds. W. F. Brejjer: Batavia, 3 / 4 Paaschcoll. ƒ48,51, ' { / 4 Pinkstercoll. ƒ 29,40; Djokjakarta, P.C / 23,31; Malang , Paaschcoll. ƒ 10,—, P.C. ƒ 10,—; Meester Cornelis, Oudejaarsavondcoll. 1906 ƒ 7,50; Soerakarta, huiscoll. ƒ 78,40 Bedrag der vorige opgaaf .. 41,50 81,25 157,33 _» 207,12 ƒ 20106,01 » 39514,48 f 59620,49 Nadeelig saldo over 1906 .. Raming van Uitgaven over 1907 / 9427,„ 103099.— / 112526,Daarentegen werd ontvangen tot 31 Augustus „ 59620,— blijft voor 1907 ƒ 52906,—

Bovendien word ontvangen uit: 's Gravenhage. Van Freule van Hogendorp, voor het Ziekenhuis te Sonder .. Leeuwarden. V or het Ziekenhuis te Madj&-Warnft, door Ds. S. T. Berns-Boonacker 2 giften a f 2,— Door den Heer W. J. Oosterhoff voor de Meisjesschool te Tomohon Voor de Kweekschool en de Scholen in de Minahassa. Assen. Door Ds. H. Rutgers van de Kwartgulden vereen fOnderafd. Leeuwarden. Door den Heer W. J. Oosterhoff: Goutum , van de Kwartgulden vereen, f 1,25; Orouw , uit de Cat.-bus Ds. Greebe ƒ 13,90; Hallum, van Ds. Stegen ga te Oud-Loosdrecht f 5,—, van do Kwartgulden vereen, ƒ0,75; Leeuwarden , van de Evang. Zondagsch. voor Jongens ƒ 7,50, van het Vronwen llulp Zond. Gen. ƒ 138,13; Oenkerk. van de Kwartgulden vereen, ƒ 2,— .. .. Wolvega. Door Mej. Siekenga, van de Kwartguldenvereeniging Erratum. In de giftonl\jst van het Maandbericht van Juni pag. 110 is vermeld: Door Ds. P. J. van Meile te Charlois Collecte moet zyn Honorarium f 15,—, en in die van Maandbericht Juli-Aug. pag. 156 staat onder Afd. Enkhuizen: Hoorn. Door Ds. F. A. Visser */ 4 P.C. f 2,50, moet zyn Hoorn op Texel.

Agenten des Genootschaps: D. Hogeweg, te Steenwijk; P. C. van Melle, te Middelburg; H. Sijsling, te Rotterdam, Noordsingel 171.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap. 10609-10960

Sluiten