Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Januari 1914. M 1.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

116 de Jaargang.

Voorzitter: G. van bik Giesen , te Rotterdam. Zend.-Dir.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Dir.-Secr.: Joh. Rauws , (Zendelinghuis) Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Wn.-Thesaurier: G. van her Giesen , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

Nederlandsche Zendingsschool.

Voorzitter : Prof. Dr. H. M. van Nes , te Leiden. Rector: Dr. A. M. Brouwer , Spoorsingel 17, te Rotterdam. Director en Secr.: Joh. Rauws , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. ■Wii.-Penninaim.: J. W. Gunninq , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

INHOUD.

i. Al de Volken. — 2. Naar liet landschap,, de Kembaren" I, door G. Smit. — 3. De afvaardiging van den Zendeling-Arts L. K. van 't Hooft. — 4. Personalia. — 5. Zendingkerkjes. — 6. Verzoek van den Thesaurier. — 7. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis. — 8. Giftenlijst.

1. Al de volken.

„Al de volken, Heer! die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor Uw aanschijn neerbuigen, en Uwen Naam eeren".

Psalm 86 : 9.

Het treft ons, dat wij dit zendingswoord bij uitnemendheid aantreffen in dezen psalm, die een gebed is. Toch behoeft ons dit niet te verwonderen. Als wij den psalm met aandacht lezen, bemerken wij, dat dat zendingswoord geheel past in den gedachtengang van den vrome, die zich stelt voor het aangezicht van zijnen God. Die vrome gevoelt zich ellendig en nooddruftig. Maar God doet hem Zijne genade ervaren. God buigt zich tot hem neder en Hij heft hem op. En dan, dan ziet die vrome steeds meer van de heerlijkheid zijns Gods. Hij ziet haar in de hoogte, vanwaar zij afdaalt, en in de diepte, waarin zij neerdaalt. Hij ziet haar ook, zooals zij zich openbaart in de breedte: „Alle volken, Heer! die Gij geschapen hebt, zullen komen en zich voor Uw aanschijn neerbuigen en Uwen Naam eeren". Alle volken. De

Sluiten