Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel geld noodig hebben. Het zendings-vraagstuk van onze dagen is hoe wij hier een levenskrachtige gemeente vormen, die het zendingswerk doet uit eigen aandrang en het draagt door hare belangstelling en haar gebed. Wanneer er een levenskrachtige gemeente is, komen de mannen en vrouwen voor het zendingswerk er vanzelf, en dan is er geld zooveel als men noodig heeft. Want eene levenskrachtige gemeente zal er behoefte aan hebben, dat de heerlijkheid des Heeren over de geheele aarde en onder alle volken aanschouwd wordt.

De gemeente van onze dagen moet met de groote zendingsvraagstukken in aanraking worden gebracht. Zij moet worden getrokken uit al die muffe en duffe kwesties, die haar innerlijk leven bederven. Zij heeft behoefte aan eene taak, waaraan zij al hare krachten kan wijden. Zij heeft er recht op zichzelf te zijn. Geef haar die wereld-omvattende taak, en alle twisten zullen worden bijgelegd; dan zal zij in hare naaste omgeving doen wat gedaan moet worden; en haar invloed zal zich doen gelden tot aan de einden der aarde. Dan zal het woord van onzen tekst in vervulling gaan, dan zullen zij komen, alle volken, die de Heer heeft geschapen; en zij zullen zich voor Zijn aanschijn neerbuigen en Zijne Naam eeren. Geve God het ons, die heerlijkheid te aanschouwen.

2. Naar het landschap „de Kembaren".

Door G. Smit te Raja (Deli). I.

Eindelijk dan zouden wij, Br. Neumann en ik, de reis doen, die al eenige jaren op het program stond: naar Langkat, naar het landschap Kembaren. Toen goeroe Pesik hoorde van ons plan daar heen te gaan, zei hij: „Zendeling Neumann was pas op Sibolangit, toen wij al plannen maakten, dat landschap te gaan bezoeken, maar er is nooit van gekomen; ik zou graag er heen willen. Ik weet nog niets van het land daar, van de menschen die er wonen!"

Ja, dat was het juist. Wij wisten er ook niets van en daarom Er was nog een reden, waarom wij zendelingen besloten naar Langkat te gaan. Al een paar malen had Br. Neumann brieven gekregen van een pengoeloe uit de Oeroeng Kembaren, waarin hij te kennen gaf, dat hij met nog een paar andere hoofden Christen wilde worden. Nu is Langkat niet vlak naast de deur, al lijkt het op de kaart

Sluiten