Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich opeischt. Die gemeente heeft iets, dat de wereld mist; daarin ligt hare meerderheid. In dat hooge zelfbewustzijn is het, dat wij dezen broeder afvaardigen naar het zendingsveld.

Ds. Haspels sprak over de woorden uit i Korinthe 4 : 19, 20. „Het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht". In Rotterdam is toch al wat wonderbaars te zien. Spr. denkt nu aan het afscheid van Br. en Zr. Pik op het Maasstation. Een afscheid is in den regel niet vroolijk, maar bij dat afscheid was iets wonderlijks blij. De menschen van Jeruël, van allerlei rang en stand, stonden daar om een orgeltje geschaard en zongen liederen ter eere van God. Daarvan ging eene prediking uit.

Wat is dan het mooie? Dat jonge menschen in de kracht van hun leven naar Indië gaan? Daarin is niets wonderbaars. Indië ontwaakt, en nu kan Nederland niet maar slapen. Het mooie zit in wat wij niet hebben gezien en niet hebben gehoord. God heeft ons groote dingen bereid; God heeft ons de overwinning gegeven: alle Koninkrijken zullen komen en zich voor Hem nederbuigen. En dat niet toevallig; het zendingsbevel kwam van den Heiland.

Dat is het wonderlijk bevel om de geheele wereld te veroveren. Dat zal de gemeente niet kunnen en niet durven, tenzij zij verstaat, dat het Koninkrijk Gods niet gelegen is in woorden, maar in kracht. Te willen en te durven overwinnen kost veel. 't Kost veel, Zending aan te durven, want elke zending begint met zending in de binnenkamer. Zending is een werk, dat kritiek oefent op uzelven. Wie in de heidenwereld het kwaad wil bedwingen, moet zelf de kracht van het Evangelie hebben ervaren.

Dat geldt ieder persoonlijk. Wij zijn verantwoordelijk voor degenen, die wij uitzenden. Na den oorlog in 1870 werd op een gastmaal in Duitschland een dronk uitgebracht op den goeden afloop; die dronk werd uitgebracht op den keizer als den hoogsten persoon in het rijk. Maar keizer Wilhelm bracht hem over op Bismarck, het denkende hoofd. En Bismarck bracht hem weer op zijn beurt over op Von Moltke, den man van het zwaard. En deze bracht hem op zijn beurt over op Von Rhoon, den chef van de intendance. Hoe zou een leger ter overwinning kunnen worden geleid als de intendance niet deugt; als deze de soldaten niet van voedsel voorziet om hunne kracht te sterken? Een leger uit te zenden zonder goede intendance is wreed. Even wreed is het zende.lingen uit te zenden, als er niet een gemeente achter hen staat om hen te dragen door hare belangstelling en haar gebed. Dat alleen geeft kracht.

Sluiten