Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eigenlijke van die kracht is de offerande. Wij moeten de wet van de offerande persoonlijk kennen om haar in de heidenwereld in te dragen.

De Medische Zending is de prediking der barmhartigheid; en de prediking der barmhartigheid is betooning van kracht, van liefde. Geen jagen naar resultaten, maar eenvoudig helpen waar hulp noodig is. Het resultaat van het zendingswerk is, dat wij in aanraking komen en blijven inet den levenden Heiland. Dat voorrecht is tegelijk onze kracht. De bron van die kracht is Christus. „Zie, Ik ben met u", zoo belooft Hij. Dit hebben wij steeds te bedenken.

Wie hiervan iets ervaren, zullen vanzelf de Zending invlechten in hun gebed, in hun leven.

Xa het beantwoorden der gebruikelijke vragen vaardigde de voorzitter Br. Van 't Hooft af met de woorden uit Efeze 3 : 14: „Ik buig mijne knieën tot den Vader van onzen Heer Jezus Christus, opdat Hij u geve naar den rijkdom Zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door Zijnen Geest; opdat Christus door het geloof in uwe harten wone, en gij in liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij moogt bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, en gij vervuld moogt worden tot al de volheid Gods".

Ds. Van 't Hooft, de vader van den afgevaardigden arts, eindigde dit indrukwekkend samenzijn met dankzegging.

4. Personalia.

Br. en Zr. Van 't Hooft zijn 18 December van Genua vertrokken. Alvorens den arbeid in het ziekenhuis te M&dj&warn& te aanvaarden, zullen zij zich eerst eenige weken aan de studie der Javaansche taal wijden.

Br. en Zr. Dunnebier hopen na eenige maanden naar Bolaang-Mongondou terug te keeren.

5. Zendingkerkjes.

Van onzen nieuwen voorraad Zendingskerkjes hebben wij nu in twee maanden tijd een kleine honderd geplaatst. Er blijven dus nog ruim

NEGEN HONDERD KERKJES over, die wij natuurlijk gaarne geplaatst zien.

Sluiten