Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het nieuwe nummer van de „Mededeelingen" bevat o. m.: Hoe te prediken voor Heiden en Mohammedaan? Proeve van eene theorie der Evangelie-verkondiging op het zendingsveld, door Dr. A. M. Brouwer, rector der Zendingsschool. Langs oude en nieuwe wegen. Beschrijving van een reis door het Westen van Midden-Celebes, door P. Schuyt. Verslag van de Kweekschool in Posso, door Dr. Alb. C. Kruyt. De 27° Nederl. Zendings-Conferentie, door Ds. Joh. Rauws. Prijs per jaargang f 2,40.

Te bestellen: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

6. Verzoek van den Thesaurier.

Wij herinneren er aan, dat wij op 15 Januari ons boekjaar afsluiten en dat wij na dien datum alles wat bij ons inkomt, ook al is het in 1913 ontvangen, op 1914 moeten boeken. Vriendelijk verzoeken wij aan de Penningmeesters der Afdeelingen en aan Correspondenten om vóór 15 Januari ons hun rekening over te maken.

8. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis.

Van 1—30 November 1913.

Arnhem. Door den Rector van Bar. v. T. v. S f 10,— * Nijverdal. Door Br. v d. Roest, van do Ned. Herv. Zendingsvereeniging.... » 20,— Rotterdam. Van Mevr. V. van P. G » 0,50 Utrecht. Door Ds. M. A. > 200,— Totaal f 230.50 Bedrag der vorige opgaaf > 11036.50 f 11267 —

* Deze gift is in Maandbericht 1913, No. 12, pag. 229, abusief opgenomen onder de Nationale Collecte ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool.

9. Contributiën, Collecten, Bijdragen v. Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

Van 1—30 November 1913.

Aalten. Van N. N. voor het laten lezen der Maandberichten Almelo. Contribntie Alphen a/d Rhijn. Contributie Amersfoort (Afd.) Door den Heer N. van Veen. contributiën: Amersfoort f 54,25; Austcrlüx f 2,50; Baarn f 48.—; Benmkom f 5.25: Kllecom f 2,50; Hoogland f 12,50; Huis ter Heide f 10,50; Leusden f 7,75; Nykerk f 5,25; Soest f 7,75; Utrecht f 5,25: Woudenberg f 5,25 Amsterdam (Afd.) Door den Heer G. H. de Marez Oyens, collecte by optrodon van Br. D. Crommelin in de Overtoomkerk f 43,90: door Br. J. Pik, collecte bijeenkomst in ,,Elim" f 12,18: door kweekeling J. Kruyt, coll. spreekbeurt in het wyklokaal van Ds. van Wyk f 8.50: legaat van N. N. groot f 25000,—, waarvan do helft te beleggen, blyft f 12500.— Apeldoorn. Contributie Appingedam (Afd.) Door Ds. G. .T. Mooi te Helium, penningmeester voor de Posso-actie, voor den Zendingspost Onda'e Baambrugge. Contrib. f 5,25; door den Heer W. Krenning Jr., v. d. Vereen. ,,Zaait aan alle wateren" f 15,— Birdaard. Door Ds. G. Venema. deel gift uit zendingskas Bloemendaal. Contributie f 2,50 » 5,— » 2,50 » 166,75 » 12564,58 » 9,75 » 510,— » 20,25 » 9.— » 10,—

Sluiten