Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit nummer behoort een Bijlage.

Februari 1914. M 2.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsche Zendelin^genootschap.

(Gesticht in 1797.)

116 d0 Jaargang.

Voorzitter: G. van der Giesïn , te Rotterdam. Zend.-Dir.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Dir.-Secr.: Joh. Rauws , (Zendelinghuis) Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Wn.-Thesaurier: G. van der Giesen , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Nederlandsche Zendingsschool. Voorzitter: Prof. Dr. H. M. van Nes , te Leiden. Rector: Dr. A. M. Brouwer , Spoorsingel 17, te Rotterdam. Director en Secr.: Joh. Rauws , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Wn.-Penningm.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

INHOUD.

I. Eene reis in Mori, door Dr. Alb. C. Kruyt. — 2. Naar het landschap „de Kembaren" II, door G. Smit. — 3. Personalia. — 4. Onze Zendingskerkjes. — 5. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis. — 6. Nationale Collecte, ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool. — 7. Giftenlijst.

1. Eene reis in Mori.

Door Dr. ALB. C. KRUYT.

In de maand Augustus hadden de leerlingen van de kweekschool te Pendolo vacantie. Allen moesten terugkeeren naar hunne ouders of verwanten, zoodat wij van den plicht om over hen te waken en voor hen te zorgen waren ontslagen.

Reeds geruimen tijd van te voren had ik mij voorgenomen deze vrije dagen te besteden aan een reis in Mori, een landschap dat aan Posso grenst. In 1899 was ik hier al eenmaal geweest met Dr. Adriani. _ Er was in dien tijd nog geen sprake van eenigen invloed van het Gouvernement. Het landschap Mori werd geregeerd door een eigen vorst, die niet met zich liet spelen. Hij droeg den naam van „Maroendoe", dat „Donderaar" beteekent. Hij droeg dien naam niet voor niets, want hij kon verschrikkelijk te keer gaan tegen zijne onderdanen, vooral wanneer hij zich te buiten was gegaan aan sterken drank, hetgeen ongeveer iederen avond het geval was.

Nadat het ons gelukt was zijn wantrouwen weg te

Sluiten