Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, ontving hij ons heel vriendelijk, en hij gaf ons een geleide mede op onzen terugtocht door zijn land. Veel hebben we toen niet gezien van het land; want om het wantrouwen, als zouden wij gekomen zijn als verspieders, die het land kwamen „bezien", niet weder op te wekken, durfden wij er niet op aandringen, langere tochten in Mori te gaan maken.

Sedert is de toestand in Mori geheel veranderd: het Gouvernement is gekomen. Maroendoe onderwierp zich aanvankelijk; maar toen hij ondervonden had welke eischen het Gouvernement aan zijne onderdanen stelt in belasting en heerendienst, besloot hij — daartoe aangezet door zijne onderhoorigen — om zich van het juk te ontslaan. Hij liet een paar soldatenpatrouilles overvallen en afmaken. Het gevolg was een strafexpeditie, waarbij onder meei Maroendoe sneuvelde. Daarna keerden rust en vrede in het land terug.

Ik had bijzondere reden om eene reis naar Mori te maken. In verschillende deelen van Celebes hadden heidensche stammen den wensch geuit om Christen te worden. Deze wensch is een gevolg van het krachtig optreden van het Gouvernement. Door dit optreden krijgt het heidendom een geduchten schok: het koppensnellen wordt verboden; begrafenisgebruiken worden gewijzigd; aan verschillende gebruiken bij den landbouw kan de Regeering zich niet meer storen. En al deze dingen vormen toch een deel van den heidenschen godsdienst. Hierdoor komt bij vele heidenen de gedachte op: wij kunnen onze godsdienstige gebruiken toch niet meer zoo volgen als wij dit gewoon zijn te doen en onze vaderen ze hebben ingesteld; laten wij dus maar den god van de overwinnaars dienen; deze heeft toch bewezen de sterkere te zijn van onze goden. En vooral wanneer de regeeringsambtenaar laat merken, dat hij het graag ziet, als de menschen gedoopt worden, laten deze heidensche stammen zich spoedig daartoe vinden.

Uit het Zuiden en Oosten van Celebes kwamen dus verzoeken om den doop, en aangezien het voor het Gouvernement geen onverschillige zaak is, of de Inlanders Mohammedaan of Christen worden, werd aan een der hulppredikers ' opgedragen door het stichten van scholen op uitgebreide schaal aan dezen wensch te gemoet te komen.

Nu behoorde Mori onder die landen, waar de wensch om Christen te worden nog niet was geuit, maar men vond het toch noodig ook daar enkele scholen op te richten, teneinde het Mohammedanisme vóór te zijn. Zoo kwamen er dan in

Sluiten