Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het benedenland van Mori vier scholen, aan welker hoofd Ambonsche onderwijzers staan.

Nu zijn deze pogingen der Regeering om de menschen spoedig te doopen, teneinde den Islam vóór te zijn, te waardeeren, maar men stelle dit werk niet gelijk met het streven der Zending. Dit doopen van die honderden moet min of meer beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. De menschen, die om den doop vragen, weten nog niet wat het Evangelie eischt, en gewoonlijk komen ze dit ook voorloopig niet te weten, want alle gesprekken gaan in het Maleisch, een taal, die het volk niet verstaat. Die snel gedoopte menschen meenen, dat het Christendom alleen bestaat in het waarnemen van eenige gewoonten als naar de kerk te gaan, hunne kinderen laten doopen en dergelijke. Maar daarnevens nemen zij nog hun ouden godsdienst waar.

Toen het Gouvernement ook in Posso krachtig begon op te treden, uitte zich de wensch om zich in massa te laten doopen niet, omdat de menschen reeds door de Zending geleerd hadden, welke eischen het Evangelie aan hen stelt, en die eischen schrikten hen af. Dit is de reden, waarom het doopen in Posso zooveel langzamer gaat dan in enkele andere streken van Celebes, waar men niet weet wat het Christendom is en wil.

Een ander groot verschil tusschen het optreden van het Gouvernement en de Zending is, dat het eerste geen tijd en gelegenheid geeft om de menschen te leeren voor hun eigen scholen en onderwijzers te zorgen. De Zending daarentegen tracht van den beginne aan de menschen te leeren, hoe zij zich zeiven kunnen helpen, en zij wijst hun daartoe de wegen aan.

Om nu op Mori terug te komen: Posso grenst onmiddellijk aan dit land; in 1914 zien wij ons genoodzaakt enkele scholen in het bovenland van Mori te openen. De arbeid zal zich steeds meer naar het Oosten uitbreiden, totdat de Zending komt te werken vlak naast den arbeid van het Gouvernement. Waar er zooveel verschil bestaat tusschen de werkwijze van beiden, zooals ik U boven met een enkel woord heb aangetoond, is zulk eene nauwe aanraking niet wenschelijk.

Dit is wel eene lange inleiding voor mijn reisverhaal, maar Gij hebt daaruit tevens kunnen zien, hoe het staat met de Zendingskansen, en hoe noodig het is, om zoo spoedig mogelijk meer zendelingen naar dit land te zenden.

Gij zult nu wel begrepen hebben, dat de voornaamste reden voor mijn bezoek aan Mori was, om de toestanden in

Sluiten