Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerstcoll. f 13,78; Wedde, door Ds. A. T., Pinkstergave f 1,95; Winschoten, van Mevr. de Wed. Ds. M., gift f 20,— f 110,93 Winterswijk (Afd.) Door Ds. D. Cannegieter, eontr. f 43,95; van Ds. H. J. André Donwes, cat.bus f 10,84 » 54,79 Woerden. Contrib » 7,75 Zeist. Contrib. f 10,—; door Mej. v. Ewyck, ged. opbrengst coll. Zeister Zond.scbool f 15,— » 25.— Zierikiee. Door Ds. J. Gouverneur, contrib > 22,75 Zuid-Beyerland. Contrib » 1,— Zuidland. Contrib > 4,— Zundert. Contrib » 2,50 Zutphen. Door Ds. A. J. Wartena te Zevenaar, van de Classicale Zend.-Vereen. „Zutphen" voor den Zendingspost Napoe » 2145,— Ontvangen van de „Zendingkerkjes". No. No. No. No. No. 19 f 1,50 53 f 45,— 85 f 1,10 243 f 11,81* 329 f 2,50 348 » 2,51 353 » 1,13 369 » 1,91 793 » 8,65 809 f 4,60 947 » 3.60 1076 » 1,50 bijeen » 85,81$ Binnenlandsche Actie. Ontvangen in December 1913 ƒ1134,794, waarvan voor het Nedorlandsch Zendelinggenootschap 41J% — » 470,94 En speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap » 91,18 Aandeel in de ontvangsten tot dekking van het vermoedelijk gezamenlijk tekort ad f 45000,— » 1584,30 Verder werd nog voor bovenstaande gedurende 1—15 Jan. 1914, speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap ontvangen » 106,25 (Zie specificatie in de bijlage.) I f 68410,73§ Bedrag der vorige opgaaf »101055 98 f 169466.71 è Raming van Uitgaven over 1913 ƒ 132546.— Daarentegen werd ontvangen tot 15 Januari 1914 (Einde van het Boekjaar) ƒ 169466,— Bovendien werd ontvangen :' Voor de Kweekschool en de Scholen in de Minahassa Amsterdam. Door den heer G. H. de Marez Oyens, contributie 's Qravenhage. Door Mej. M. J. Oort, van het Uaagsche Comité der KwartguldenVoreeniging Rotterdam. Door Mevr. A. G. M. Rauws-Laats. van het Rotterdamsche Comité der Kwartgulden-Vereeniging Utrecht. Door Br. Jens, van Mevr. v. d L Weesp. Door den Heer A. M. van Dockum, van de Kwartgulden-Vereeniging Zutphen. Door Mevrouw D. M. Bruins-Oort, van het Zutpensche Comité der Kwartgnlden-Voreeniging Voor de Meisjesschool te Tomohon. Rotterdam (Afd.) Door den Heer F. Demmenie, bydrage Voor het Pensioenfonds van het Nederlandsch Zendelinggenootschap. Arnhem. Van den Heer N. J. A. C. 8 26,— 421,32* 462,95 25,— 2*— 280,— 5,50 > 100,—

Agenten des Genootschaps: D. Hogeweg, te Steenwyk; P. C. van Melle, te Middelburg; H. Sijsling, te Rotterdam , Noordsingel 149.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap. 88179-90476

Sluiten