Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Nationale Collecte,

ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool.

Van i—31 Januari 1914.

A. Van j. . Amsterdam. Door den heer W. F. C. Druyvesteyn f 5,—; door idem van Douair Bsse. R. geb. Bsse. C. d'E. f 50,—: aandeel collecte Zendings-Conferentie Nov. 1313 f 25,— Dalfsen. Door Ds. H. Guittart, namens den Kerkeraad Schiedam. Van het Lucia Hofmanfonds Vlaardingen. Van Mej. M. E. de B Totaal .. Bedrag der vorige opgaaf

g. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis.

Van i—31 Januari 1914.

Breukelen. Door den Reetor, eoll. bidstond 8 Jan Kralingen. Door Ds. J. P. van Melle Meppol. Door den Rector van Mevr. de Wed. J. F '. Roodeschool. Door kweekeling Duyvendak, kerstcoll. Zondagsschool Rotterdam. Door Mevr. V. van P G. f 0,50; W. v. d. M. f 1,— ; A. S. f 2.50; van het Nederl. Zend. Genootschap f 10000,— Voorburg. Door den Rector, coll. spreekbeurt op 18 Dec Zeist. Door Freule C. v. d. P. van den Zendingskrans ,,Kersbergen" Totaal .. Bedrag der vorige opgaaf .. ..

io. Contributiën, Collecten, Bijdragen v. Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

Van i—31 Januari 1914.

Amersfoort (Afd.) Door den heer N. van Veen; Baarn, contr Alkmaar. X. Q Amsterdam. Van Mej. C. J. de Haau, uit het Zend. busje der Chr. Naaischool Arnhem. Door Ds. J. H. Schreuder, opbrengst zendingkerkje Berlijn. Van J. J. M. de G Dalfsen. Door Ds. H. Guittart, namens den Kerkeraad Eelde. Door Ds. D. Klein Wassink, coll. N. H. K Gaast. Door den heer J. Martens, uit het busje der schoolkinderen 's Gravenhage Bijdrage van de Kon. Maatsch. tot expl. van Petroleumbronnen in Ned Indië f 1750,—; van Mej. S. v. d. V. f 1,36 van Ds. Heering. de helft van den inhoud der eat.bus over 1913 f 32,40: door Mej. .1. M Oort van Mej 40,— Groningen. Door J. II., deel opbrengst uit het busje van een zendingsstudiekring Kalenberg. Van P. Lenstra, halve tri ft Kollumerzwaag. Door Ds. A. Griffen, van de plaatsel. Zend. Cie Kralingen. Door Ds. .1. P. van Melle, coll. Ned Herv. Kerk op 18 Jan Oldenzaal. Deel uit busjes door meisjes te O. opgehaald en een deel van de coll. Purmerend. Door den heer K. de Vries, voor het werk op Posso f 10,— ; door Ds. P. de Haas helft gift voor zendingsdoeleinden f 30,— Rotterdam. Van Ruys' Hamlelsvereen. f 40. —; van Mpj. A. G. S. gecoll. op de Kon. Wilh. kweekschool / 1,75; contr. f 2.50; door Mej. M. P. v. d. Horst, opbr. verk. zilverpapier f 3,—, 228 h c. = f 1,14 Schiedam. Van het Lucia Hofmanfonds Semarang Door Ds. A. Hagedoorn, Zend. Coll. in de godsdienstoefening op oudejaarsavond 1913 Utrecht. Door de firma Vlaer & Kol, namens eene Hollandsche dame in Zwitserland Weiwerd. Van Ds. J. Rijpma, cat. bus Zeist. Van N.N. voor de helpers van Br. F. de Munnik f 3(0,—; door Ds. G. van Hoogstraten van Th. M. f LO, —

Sluiten