Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit nummer behoort een Bijlage.

April 1914. M 4.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

116 de Jaargang.

Voorzitter: G. van der Giesïn , te Rotterdam.

Zend.-Dir.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

Dir -Seer.: Joh. Rauws , (Zendelinghuis) Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

Wn.-Thesaurier: G. van dek Giesen , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

Nederlandsche Zendingsschool.

Voorzitter: Prof. Dr. H. M. van Nes , te Leiden.

Bector: Dr. A. M. Buouwkk , Spoorsingel 17, te Rotterdam.

Director en Secr.: Joh. Rauws , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

Wn.-Pennin»m.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63. te Rotterdam.

INHOUD.

I. Na vijftig jaren. — 2. Ons arbeidsveld op Midden-Celebes. — 3. Het ziekenhuis te Sonder (Minahassa). — 4. De derde Zendingsdirector. — 5. Personalia. — 6. Onze Zendingkerkjes. — 7. Belangrijke Verschijnselen. — 8. Tijdschrift „Mededeelingen". — 9. Nationale Collecte ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool. — 10. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis. — 11 Giftenlijst..

1. Na Vijftig Jaren.

1864 — 20 Maart -— 1914.

Den 2oen Maart was het 50 jaar geleden, dat onze eerwaardige oud-zendeling J. K r u y t voor de eerste maal te Modjo-warno het Evangelie verkondigde. In 1858 werd hij door het Genootschap uitgezonden, arbeidde eerst te Semarang en in 1864 vestigde hij zich te Modjo-warno, waaraan zijn naam voorgoed verbonden zal blijven.

Vóór 50 jaren. Wij hadden behoefte eens na te slaan, wat omtrent die vestiging in de Maandberichten van die dagen vermeld staat.

Over het afscheid van Semarang vinden wij een bericht uit de „Javaan", Nieuw-Semarangsch Handels- en Advertentie-blad, van 5 Maart 1864, waaraan wij het volgende ontleenen:

„Heden verliet, uitgeleid door belangstellende vrienden „en vele leden zijner gemeente, de WelEerw. Heer J. Kruyt, „leeraar der Javaansche gemeente te Melaten hier in de

Sluiten