Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„worden te zijn in het belang van onze gemeenten. Deze „toch hebben eene zeer krachtige leiding noodig, en wanneer „deze in kracht gaat verminderen, en wij het werk niet meer „kunnen doen, zooals het gedaan moet worden, dan eischt „God van ons het grootste offer, dat Hij van een zendeling „eischen kan, t.w. het werk, dat één is geworden met zijn „ziel, over te dragen aan jongere krachten, en zelf den post „te verlaten. Dit is te meer noodig, omdat onze gemeenten „zelf niet begrijpen, wat in haar eigen belang is, en ons „daarom met al de kracht van eene oude, beproefde liefde „willen vasthouden, en daardoor beletten, dat de jongere „broeder ten volle zijne gaven ontplooie.

„Dat de liefde voor mijn vader hecht en sterk is, toonde „de gemeente op den I9en Augustus. Ruim 350 personen, „mannen en vrouwen, deden hem uitgeleide, sommigen tot „Modjo-agoeng, de meesten tot Modjo-kerto. Maar daar „waren er nog ruim 120, die medegingen tot de plaats van bestemming: Segaran. Behalve de familie De Vries, haalde „de geheele gemeente van Segaran, mannen, vrouwen en „kinderen ons in. En het was fijn gevoeld van den voorganger toen hij, tot de Broeders van Modjo-warno sprekende, zeide: „Ik dank u, dat gij deze poesaka (erfstuk, „iets dat in de familie bewaard blijft en niet vervreemd „mag worden) aan ons wel hebt willen toevertrouwen (niti„paken). Wij zullen niet nalaten, haar trouw te bewaren „tot in lengte van dagen/'

„Den weg heeft God geëffend. Het aftreden als zendeling „van Modjo-warno wil voor mijn vader niet zeggen alge„heele werkeloosheid."

Neen, dat was het zeker niet.

Hoe uitnemend heeft Br. Kruyt den zendingsarbeid na dien tijd gediend. Niet alleen door telkens in te vallen, waar hulp noodig was, maar vooral door de behartiging van de belangen des Genootschaps op Java. Hoeveel geld heeft hij daar voor den arbeid jaar op jaar ingezameld; en met welk een trouw gaat hij daarmede voort.

In den laatsten tijd heeft hij in bizondere mate geijverd voor den bouw eener nieuwe kerk met school voor de inlandsche Christen-gemeente te Soerabaja. Die gemeente moest door omstandigheden gedwongen haar oude bedehuis verlaten en een nieuw bouwen, welks kosten hare draagkracht verre overtroffen. Van de bouwsom, die voor het geheele complex, kapel, school en onderwijzerswoning, op ƒ 20.000,— geraamd is, moest ƒ 7200,— door giften van elders worden ingezameld; en Br. Kruyt spande er zich voor.

Sluiten