Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was een goede gedachte van enkele vrienden in Holland den 2oen Maart niet ongemerkt te laten voorbijgaan, maar Br. Kruyt op dien dag te verblijden met een belangrijke gift ten bate van die nieuwe kerk te Soerabaja. Naar wij vernemen is er ruim ƒ 3000,— voor bijeen gebracht.

Wij hopen, dat met den bouw nu spoedig kan worden begonnen, en dat deze kerk vele jaren moge getuigen van den grooten ijver van haren stichter. Zij zal dan een van de vele teekenen daarvan zijn.

Spare God „Vader Kruyt", zoo het zijn kan, nog vele jaren. Geve Hij hem het voorrecht te aanschouwen, hoe zijne kinderen en kleinkinderen eveneens met eere een plaats innemen op het zendingsveld en daar tot grooten zegen werkzaam zijn!

2. Ons arbeidsveld op Midden-Celebes.

Door het Hoofdbestuur van het Ned. Zend. Gen. werd aan de Conferentie der zendelingen in Posso de vraag voorgelegd, hoe zij zich de ontwikkeling van ons werk aldaar in de naaste toekomst voorstelde. Een antwoord op die vraag was niet alleen gewenscht met het oog op onze eigen plannen, maar tevens om advies te geven aan een paar andere corporaties, die eveneens op Midden-Celebes willen gaan werken, maar natuurlijk niet daar waar het Genootschap reeds werkzaam is.

Het antwoord, van de Conferentie ontvangen, is in alle opzichten bevredigend. Wij zien thans het werk, dat ons opgedragen is, afgerond voor ons; en wat meer zegt, na enkele jaren zullen wij ons tegenwoordig terrein, althans voorloopig, voldoende met arbeidskrachten hebben bezet.

Zooals men weet, is de Posso-streek het centrum van ons arbeidsveld. Westelijk van de Posso-rivier heeft men het ressort Kasigoentjoe. Zendeling Wesseldijk, de opvolger van zendeling Hofman, werkt er onder den stam der To Pebato. Oostelijk van de Posso-rivier ligt het ressort Koekoe; zendeling Schuyt werkt hier onder de To Lage. Hiertoe behoort ook het dorp Tentena, waar Dr. Adriani zijn belangrijken taalkundigen arbeid verricht. In deze beide ressorten zijn reeds velen tot het Christendom overgegaan.

Zuidelijk van het Posso-meer strekt zich het ressort

Sluiten