Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Het ziekenhuis te Sonder (Minahassa).

Door Zr. H. DE RUYTER.

Het jaar 1913 begon zonder de beide Zendeling-Diaconessen, daar Zr. Schoch om gezondheidsredenen verlenging van verlof had, en Zr. De Ruyter wegens ziekte moest vertrekken. Gelukkig was Zr. Land bereid de Zrs. te vervangen, en kon het werk onder haar leiding doorgaan. Zr. Schoch kwam 18 April vergezeld van Mejuffrouw Cordes te Sonder terug. Laatstgenoemde had zich aangeboden als betalende logee een jaar lang de huishouding op zich te nemen, en dit aanbod was natuurlijk dankbaar aanvaard. De ontvangst was feestelijk en allerhartelijkst.

In 't afgeloopen jaar werd het huis der leerling-verpleegsters vergroot en verbouwd; dit was zeer zeker een noodige verbetering, daar er voor 't aantal verpleegsters niet voldoende slaapgelegenheid was.

Het huis heeft nu, dank zij den Heer Rijks, die de teekening maakte, een allervriendelijkst en net voorkomen. Er zijn een ruime zitkamer met groote openslaande ramen en twee ruime luchtige slaapkamers; een breede galerij loopt rondom het geheele gebouw.

Dank zij een gift van Mejuffrouw Adèle Tihualu, die vroeger hier haar opleiding als verpleegster genoot en haar geheele spaarbankboekje cadeau gaf, en de welwillendheid van eenige vrienden uit Holland, kon er door aanschaffing van nette meubelen, matten gordijnen en kleedjes ook in gezelligheid binnenshuis voorzien worden.

Onder het verplegend personeel had groote verandering plaats. Een verpleegster moest wegens tuberculose ons verlaten, tot haar en ons groot verdriet; zij had haar diploma verworven, toen zij ongeneeslijk ziek werd verklaard door den dokter te Menado en deze het beter vond, dat zij naar huis ging. De meisjes gaan haar nu van tijd tot tijd bezoeken, doch door de groote afstanden kan dit niet dikwijls gebeuren. Drie andere leerlingen werden naar huis geroepen. Zoo moesten we dus vier onzer beste leerlingen missen. Gelukkig bleven de twee oudste leerlingen (reeds gediplomeerd) ons werk getrouw, en twee jongere zijn reeds bijna twee jaar onder onze leiding, zoodat zij ook reeds goed kunnen helpen. Er zijn vier nieuwe leerlingen bijgekomen, dus heeft het getal zich uitgebreid tot acht, waarvan twee verpleegsters en zes leerling-verpleegsters genoemd kunnen worden.

Sluiten