Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schoolmuseum, dat de vereeniging wenscht te stichten, heeft een tweeledig doel. Het wil, door verzameling en tentoonstelling van voorwerpen op natuur-historisch gebied, aan de school de noodige aanschouwingsmiddelen verschaffen en ook de algemeene volksontwikkeling dienen.

Daarnaast wil het worden een museum, waarin niet alleen de leerlingen van alle inrichtingen van onderwijs datgene vinden, wat hun studie zooveel te aantrekkelijker, gemakkelijker en vruchtbaarder maakt, doch waarin ook de onderwijzer de voor studie noodige aanschouwingsmiddelen vindt, een overzicht van leermiddelen, zoowel van goede als van slechte en van andere hulpmiddelen bij het onderwijs. Een museum dus, dat zoowel voor de leerlingen als voor de onderwijzers een krachtige hulp kan worden.

De vereeniging heeft reeds de beschikking over een aantal inzendingen, die worden ontpakt en gerangschikt in een daartoe welwillend van overheidswege afgestane lokaliteit.

Chr. Comité voor Indië. — Opgericht is een Comité, dat zich ten doel stelt de versterking van het Christelijk element onder de Europeanen in Indië. Voor de Christianisatie van Indië is het van beteekenis, dat van de daar verblijf houdende Europeanen een Christelijke invloed uitgaat. Zij zijn het helaas zoo menigmaal, die door hun levensgedrag geen aanbeveling zijn van het Christendom, waarvan zij naar de opvatting der Inlanders de dragers zijn. Om vruchtbaar te werken heeft de Zending noodig, dat de Europeanen in Indië een aanbeveling zijn van het Evangelie.

Het Comité zoekt zijn doel te bereiken door:

a. Een Informatie-bureau (J. J. Kraan, Prinsegracht 262, Den Haag). Wie naar Indië wil of zijn zoon voor Indië wil laten opleiden, kan daar vragen wat hij weten wil.

b. Hulp te verleenen aan Christelijke jonge mannen, om een benoeming in Indië te krijgen.

c. Voorschot te verleenen voor de opleiding voor den Indischen dienst te Leiden. Dit voorschot kan later van het traktement worden terugbetaald.

d. Het uitgeven van Gidsen. Drie zijn er reeds verschenen.

De Regeering ondersteunt het Comité met een jaarlijksche subsidie van ƒ 1500,—.

Het is dringend noodig, dat jonge mannen uit onze kringen zich hoe langer hoe meer aangorden voor de schoone taak, die aan de ambtenaren B. B. in Indië is opgedragen. Iedere jongen met aanleg kan hier zijn weg vinden. Met nadruk vestigen wij daarom op dit Comité de aandacht.

Sluiten