Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid", zeide hij (— ja, dat is te begrijpen —). Hoort mij nog verder aan. Komt het hier wel eens voor, dat een kind van slechts 6 maanden oud al kan spreken? Stellig niet. (— wel neen, nooit —). Welnu, als een onzer kinderen gestorven is, wordt vaak door de goeoie-batak diens geest opgeroepen en de goeroe vertelt dan, dat het kind om vader of moeder roept en b.v. vraagt: och, vader, waar is mijn mes of waar is mijn dit of mijn dat? Hoe is dat dan, kan een zuigeling na zijn dood in eens spreken?" Onder gelach werd toegestemd, dat hij het toch wel bij het rechte eind had, onze Evangelist.

Ik herinner mij hoe ik in eene andere samenkomst, die ik alleen leidde, ook over dit onderwerp sprak en een goeroebatak mij verzekerde toch heusch de begoe (== geest) te voelen komen in haar keel onder het geven van bepaalde geluiden, die zij voor mij nadeed. Een Christenman uit KabanDjahe, die deze samenkomst bijwoonde, nam het woord en vertelde, dat zijn vrouw vroeger ook meende den geest in zich te voelen komen. Hoe het zij, sedert zij dit niet meer wilde, omdat zij Christen wilde worden, had zij nooit meer iets van die begoe's gemerkt.

Bij al deze gesprekken is er telkens gelegenheid het zaad des Evangelies uit te strooien in den akker des harten en wij hopen en bidden, dat men den raad opvolgen zal, dien Pa Samel niet nalaat op deze wijze te geven: „gij vraagt wat nu te moeten doen? Ik herinner u wat wij doen om ons geld en onze kostbaarheden te bewaren. Wij voegen het samen en verbergen alles in een kuil, die we op eene verborgen plaats graven; of, zooals tegenwoordig, wij bergen het veilig weg in een kistje met een slot er op. Aangaande de woorden, die gij heden gehoord hebt, deze zijn bestemd voor ons hart. Door het oor hebt gij ze ontvangen. Zorgt er nu voor, dat zij niet het andere oor weer uitgaan, maar verbergt ze in uw hart en gedachten. Wij hopen elkaar weldra weer te zien en te spreken. Van den goeroe, dien de Pandita hier in uw dorp geplaatst heeft, kunt gij ook meer hooren. En als gij de waarheid inziet van de nieuwe dingen, die u verkondigd zijn, dan kunt gij het beste deel kiezen." Deze samenkomsten beginnen altijd laat, nadat men het avondeten klaar en genuttigd heeft. En als wij 's avonds, nadat de meesten nog eens eene sigaret gedraaid of anderen eene pruim gemaakt hebben, ons nachtlogies gaan opzoeken, is het gewoonlijk middernacht.

Bij eene der laatst gehouden Kerstfeest-vieringen met Kerstboom sprak deze goeroe over de beteekenis en invloed van Jezus voor en op het leven der menschen. Door Jezus

Sluiten