Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De Deli-Conferentie.

Een vergadering waarin veel werd gedaan. - Formulieren voor de Karo-Bataksche gemeenten. - Het leprozen-asyl. - Zelfonderhoud der gemeenten. - Meer zendelingen zijn noodig. - De kosten der Deli-Zending.

De notulen der Conferentie onzer Zendelingen in Deli liggen voor ons. Zij werd gehouden te Kaban Djahe op 20, 21 en 22 Januari jl. Over de warmte zullen de B.B. thans niet weder (zooals ten vorige jare, zie het Aprilnummer van het Maandbericht) te klagen hebben gehad. Want Kaban Djahe ligt op de Hoogvlakte, en heeft dus een koel klimaat; misschien heeft wel Br. Bodaan, die aan de warmte gewoon is, over de koude gezucht. In dieperen zin heeft het er noch aan koelte noch aan warmte ontbroken. De hoofden bleven koel, zooals duidelijk blijkt uit de kalme en zakelijke behandeling der agenda; en de harten waren warm, want allen waren bezield van liefde voor den arbeid, dien zij om Christus wil verrichten, en zoo heerschte in alles de broederlijke toon.

Wij kunnen er natuurlijk niet aan denken alle 24 nummers vao het programma, dat afgewerkt werd, te bespreken. Onbelangrijk waren ze geen van alle, maar sommige zouden ons dwingen zoover tot in bijzonderheden af te dalen, dat wij veel te uitvoerig zouden worden. Wij beperken ons dus tot eenige grepen uit het behandelde.

Br. Bodaan heeft formulieren opgesteld voor de bediening van den Doop aan kinderen en aan volwassenen, voor het bevestigen van lidmaten, voor de huwelijksbevestiging, en voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Voorwaar een buitengemeen moeilijke taak en een hachelijke onderneming. Onze formulieren zijn opgesteld kort na de Hervorming, een tijd van opgewekt geestelijk leven, en toen men reeds vele eeuwen van Christelijke ervaring en Christelijk denken achter den rug had, door Hollanders, voor Hollanders, of door vreemdelingen, die met onzen landaard nauw verwant waren. De Bataksche Christenen hebben nog geen Christelijk verleden; van een eigen voorafgegane ontwikkeling kunnen zij niet profiteeren, en zc zijn nog niet in staat zich de vruchten van die van anderen toe te eigenen. Ze moeten door een vreemdeling, die zich niet dan met moeite in hun gedachtenwereld verplaatst, worden opgesteld; voorwaar geen gemakkelijk werk! Vooral omdat eenmaal vastgestelde formulieren een taai bestaan hebben,

Sluiten