Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de daarin gemaakte fouten eveneens. De vrucht van den arbeid van Br. Bodaan werd ter Conferentie besproken en wordt ons toegezonden. Wellicht komen wij er later op terug.

De arbeid in het leprozenasyl Laoe-si-Momo, thans onder leiding van Br. Talens, gaat geregeld voort. Mevr. de Wed. Sillem verschafte gratis een groote hoeveelheid van het nieuwe middel tegen deze afschuwelijke krankheid, en het werd met verrassende resultaten toegepast. Ook voor de hemelsche medicijn, die de Geneesheer der zielen brengt, bleken de verpleegden ontvankelijk. Met behulp van een extra bijdrage van den Majoor der Chineezen wordt een kerkschoolgebouw gezet. Br. Talens kondigde al reeds aan, dat hij waarschijnlijk tot ons het verzoek zal richten tot uitzending van een Zendeling-diakones voor den arbeid onder deze ongelukkigen. En niet alleen daarvoor. Ook aan een ziekenhuis bestaat groote behoefte. Laat ons hopen, dat het met de hulp van menschlievende Europeanen in Deli spoedig tot stand zal komen.

Ernstig werd de vraag besproken wat gedaan moet worden om de inlandsche Christenen te leeren voorzien in hun eigen geestelijke behoeften. Br. Neumann, die het onderwerp inleidde, maakt terecht onderscheid tusschen de scholen en de kerkelijke gemeenten. Van de eerste profiteert de geheele bevolking; niet alleen de Christenen, wier getal nog gering is (1071 gedoopten), maar ook de Heidenen, wier kinderen eveneens de scholen bezoeken. De kosten worden voor een niet onbelangrijk deel door het Regeeringssubsidie gedekt, maar er is geen reden den last van het samenbrengen van hetgeen nog ontbreekt uitsluitend te leggen op de schouders der Christenen. En waar de Regeering hoe langer zoo meer begrijpt, dat het gratis verstrekken van onderwijs geen aanbeveling verdient, is het niet onmogelijk, dat er samenwerking tusschen Regeering en Zending tot stand komt, tengevolge waarvan de kosten van het onderwijs geheel ten laste van de bevolking worden gebracht. Toch zullen de BB. het niet op het slagen van deze pogingen laten aankomen. Het blijft altijd nog mogelijk, dat ze mislukken ; en de Regeeringsmachine werkt langzaam, zoodat de uitvoering geruimen tijd op zich kan laten wachten. Daarom overweegt men in hoeverre maatregelen van dezelfde soort als elders met succes werden toegepast ook hier aanbeveling verdienen.

Dan blijven nog over de uitgaven voor de Christelijke gemeentebelangen. Tot nu toe zijn die nog gering, want de schoolonderwijzers zijn tevens godsdienstleeraars, en de

Sluiten