Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allen, die in Indië belang stellen, zijn diep onder den indruk van de verschrikkelijke pest-epidemie, waardoor inzonderheid enkele deelen van Java zijn aangetast. In de Tweede Kamer heeft de Heer Mr. Van Deventer verschillende vragen gericht tot den Minister van Koloniën over de maatregelen, die het Gouvernement genomen had of dacht te nemen ter bestrijding. Dit gaf aanleiding tot een belangrijke gedachten-wisseling, waarbij opnieuw bleek dat door het Gouvernement alle aandacht aan de bestrijding werd gewijd. Met voldoening is hier te lande dan ook vernomen, dat Z.Exc. de Gouverneur- Generaal in eigen persoon de door pest aangetaste streken bezocht om zich op de hoogte te stellen van wat ter bestrijding gedaan wordt.

Het is inzonderheid ons arbeidsveld op Oost-Java, dat veel van de pest heeft te lijden. Wij laten daarom volgen een paar mededeelingen uit brieven van onze zendelingen, waarin over de pest wordt gesproken.

Zendeling Cornet van Pare-Redja schrijft o.m. het volgende:

„Sedert eenigen tijd heerscht er pest op ons land. Tien op„gezetenen zijn aan de schrikkelijke ziekte bezweken. Een „vrouw en een jongen mochten herstellen. Bij al deze „menschen viel het bloedonderzoek positief uit. Bij verscheidene andere plotselinge sterfgevallen viel het bacteriologisch onderzoek negatief uit. Toch staat het nog „niet geheel vast, dat deze menschen geen pest hebben „gehad.

„Zoodra ik zekerheid had, dat er pestgevallen onder de „opgezetenen voorkwamen, heb ik inderhaast een barak „laten opzetten. Daarin werden de zieken of verdachten „ondergebracht. Tevens liet ik de huizen der pestlijders „verbranden en aan de eigenaars of, zoo deze gestorven „waren, aan de familieleden een schadevergoeding uit„keeren. Gelukkig heb ik thans sedert een maand geen „pestgevallen meer gehad. Eenigen tijd geleden heb ik in „een toespraak tot de gemeente de oorzaak en de middelen „ter bestrijding van de pest uiteengezet. Ik bereikte op deze „wijze met mijn woord de gansche gemeente.

3. De Pest en hare bestrijding.

Sluiten