Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„minste in dat deel van het werk bij te staan? Ik sta nu „alleen voor alles, terwijl het werk steeds toeneemt.

„Wat de verpleging der pestlijders betreft kan ik wel op „eenig resultaat wijzen. In verpleging werden opgenomen „ ii patiënten, waarvan 8 positieve en 3 verdachte pest„gevallen waren. Van deze 8 patiënten zijn er 4 genezen, „1 nog in verpleging, en 3 gestorven! Van de 3 verdachten zijn er 2 genezen en 1 gestorven. Wanneer men nu weet, „dat de mortaliteit in de pestbarakken pl.m. 95 °/ 0 bedraagt, „dan blijkt het, dat met verpleging wel iets aan deze verschrikkelijke ziekte te doen valt!

„In de laatste dagen begint de longenpest steeds meer en „meer zich uit te breiden. Aan deze ziekte is niets „te doen, de mortaliteit is dan ook 100 %• Het is daarom „ook noodig, dat U bedacht zijt op een mogelijke aanvulling „van het aantal Zendelingen op Oost-Java.

„Tot dusverre verpleeg "ik de pestlijders in barakken bij „het Ziekenhuis, doch nu zijn er 10 nieuwe barakken ge„bouwd met steun van het Gouvernement, op een afzonderlijk terrein! Eene flinke verbetering! Het is voor mij nu „echter zeer moeilijk Swaroe te verlaten om op gemeente,,bezoek te gaan! „Mijn hart wordt klein in mij, wanneer ik „hoor, dat U voor eenige dagen weggaat". Dit woord van „ons dorpshoofd zegt genoeg hoe de bevolking nu te „moede is!

„Door den Gouverneur-Generaal werd onlangs ons ziekenhuis bezocht; Z.Exc. deed verschillende vragen betreffende de verpleging der pestlijders".

Omtrent dit bezoek van den Gouverneur-Generaal lezen wij in het „Weekblad voor Indië" dd. 8 Maart 1914:

„Ook werd bezocht de zendingspost van den zendeling „S. S. de Vries te Swaroe.

„De inrichting van den heer De Vries is werkelijk een „bezoek waard, al is zij klein in vergelijking bijv. met „Modjowarno. De Gouverneur-Generaal werd ontvangen „door den Heer en Mevrouw De Vries en het eerst gebracht „naar de kerk, van binnen zeer eenvoudig ingericht, en verbolgens naar het fröbelschooltje, waar de kleintjes onder „het maken van een rondedans welkomstliederen zongen. „Een aardig idee. Hierop werd de school bezichtigd. Een „steenen gebouw, dat met zijn bruin geverfde jaloezieën een „prettigen indruk maakt. Toen kwam het hospitaaltje aan „de beurt, kraakzindelijk met zijn elf kribben. Een dokter-

Sluiten