Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. De Jaarvergadering in 1914.

Uit den beschrijvingsbrief voor de Jaarvergadering nemen wij het volgende over:

Het is ons een voorrecht U te mogen uitnoodigen tot het bijwonen van onze 1 j7® Jaarvergadering, welke D.V. zal worden gehouden op Dinsdag 7 en Woensdag 8 Juli 1914.

Zeer belangrijke aangelegenheden betreffende onzen arbeid in Indië moeten worden besproken. Wij leven in een ernstigen tijd. Het werk breidt zich gestadig uit en het plaatst ons daardoor voortdurend voor de oplossing van nieuwe vraagstukken. Wij zouden het niet gaarne anders wenschen, maar uit den aard der zaak zijn wij onder den indruk van de groote verantwoordelijkheid, die op ons gelegd is. Wij hebben meer dan ooit behoefte aan de leiding des H. Geestes, en daarom aan de voorbede en belangstelling van allen, die de uitbreiding van het Koninkrijk Gods begeeren.

Op Oost-Java eischt het werk een krachtige leiding van de Kweekschool voor inlandsche onderwijzers, en een speciale opleiding van voorgangers. Ook vraagt de Medische Zending onze aandacht, zoowel het Ziekenhuis te Modjowarno, dat van de noodige werkkrachten moet worden voorzien, als het ziekenhuis dat te Swaroe zal worden geopend. In deze weken, waarin de pest de meeste onzer zendinsposten bedreigt, gevoelen wij des te meer den zegen der ziekenbehandelingOnze

Posso-Zending ziet hoe langer hoe meer de afbakening harer grenzen, maar eischt dan ook een krachtig doortasten om het beoogde doel te bereiken. De kweekschool ontwikkelt zich goed en zal straks dit arbeidsveld van de noodige Inlandsche hulpkrachten moeten voorzien.

Onze Deli-Zending vraagt dringend om vermeerdering van het aantal Europeesche Zendelingen. De gelegenheid tot uitbreiding is er; zij moet worden aangegrepen opdat het gevaar van den opdringenden Islam worde afgewend. Ook moet hier aan de zieken-behandeling alle aandacht worden gewijd.

In Bolaang-Mongondou zijn meer zendelingen noodig.

Sluiten