Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij dus een eigen dorp stichten dichter bij onze akkergronden.

Tenslotte werd hun de toestemming tot verhuizen gegeven, en nu is er 3 K.M. ten Zuiden van Pendolo een nieuw dorp ontstaan, dat Pandajora heet. Dat deze verhuizing ook van beteekenis is geweest voor het Zendingswerk blijkt hieruit, dat zoodra de noodwoningen waren gebouwd, een aantal menschen zich opgaven voor het dooponderricht. Uit de beide andere wijken van Pendolo zijn gedurende het geheele jaar een aantal menschen in dooponderricht geweest, maar geen uit de wijk Marangka (het tegenwoordige Pandajora) had zich daarbij aangesloten.

Een andere verandering, welke ge in Pendolo zoudt opmerken, is, dat de school aanmerkelijk vergroot is. Want de kinderen van Pandajora blijven in Pendolo op school gaan, en de planken vloer is er ingelegd, opdat het gebouw dienst zal kunnen doen als vergader- en eetzaal bij feestelijke gelegenheden, in de eerste plaats met Kerstmis. Des Zondags komen hier dus alleen de menschen van Pendolo samen. In de eerste weken na de verhuizing van Pandajora bleven heel wat plaatsen onbezet, omdat in dat nieuwe dorp afzonderlijk bijeenkomst wordt gehouden, en de vroegere trouwe kerkgangers uit die wijk niet meer kwamen. Die leege plaatsen des Zondags hebben de trouwe kerkgangers van Pendolo blijkbaar in de oogen gestoken. Zij zijn onder hunne familieleden gaan werven, en nu is het groote schoolgebouw gewoonlijk weer goed bezet. Ook in dit opzicht dus is de verhuizing het werk ten goede gekomen.

Wij hebben te Pendolo dus drie bijeenkomsten des Zondags te leiden, die de onderwijzer en ik onder elkaar verdeelen. Regel is, dat wie 's morgens te Pendolo heeft gesproken, na afloop daarvan naar Pandajora gaat. Zoodra men daar den spreker ziet aankomen, loopt er een naar de gong, en begint daarop met alle macht te slaan. De menschen, groot en klein, stroomen dan uit de noodwoningen samen naar het huis van het hoofd, het eenige dat pas gereed is. De voorgalerij is spoedig gevuld, en daar deze niet al te groot is, zit het voorerf van de woning ook nog vol menschen.

De ander van ons beiden, die niet te Pendolo moet spreken, gaat dezen dienst te Bo'e vervullen, een dorp dat een uur loopens van Pendolo ligt, en waarvan de kinderen ook te Pendolo op school gaan. Wanneer het mijne beurt is daarheen te gaan, vergezelt mijne vrouw mij gewoonlijk op deze heerlijke wandeling, die u geheel in de Veluwe

Sluiten