Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht den dag te herdenken, waarop hij vóór 50 jaren den arbeid te Modjo-warno aanvaardde, nadat hij eerst een viertal jaren te Semarang was werkzaam geweest. Hoe heeft God dien trouwen arbeid gezegend! Is aan Modjo-warno de naam van Jellesma onafscheidelijk verbonden, die van Kruyt niet minder. De arbeid draagt het stempel van zijn geest. Nadat hij uit liefde tot den arbeid dien aan jongere krachten overliet, toen zijne jaren klommen, is hij ons werk op Java blijven dienen door de belangrijke inzamelingen, die hij deed. Onvermoeid gaat hij daarmede voort. Daarom was het hem in bizondere mate welkom, dat zijne vrienden den 2oen Maart niet ongemerkt lieten voorbijgaan en hem een belangrijke som ter hand stelden voor den bouw eener kerk en school voor de Javanen te Soerabaja. Spare God hem nog veel jaren voor zijne kinderen en kleinkinderen, en' voor onzen arbeid!

Van Br. J. Kruyt worden onze gedachten als vanzelf geleid op zijn jongsten zoon, onzen zendeling Alb. C. Kruyt, aan wien de bizondere eer ten deel viel, dat de Universiteit van Utrecht hem bevorderde tot doctor honoris causa in de godgeleerdheid. Wij verblijden ons daar zeer over, vooral om zijnentwil. Wie van zijnen veelzijdigen arbeid kennis genomen en de boeken gelezen heeft, waarmee hij ook de wetenschap zulke belangrijke diensten heeft bewezen, zal getuigen dat deze bizondere onderscheiding ten volle is verdiend. Br. Kruyt ziet daarin echter allereerst een hulde aan de Zending, en wij willen met hem onze dankbaarheid uitspreken, dat de Utrechtsche Hoogeschool op zoo bizondere wijze de Zending waardeert. Zegene God den nieuwen doctor en stelle Hij hem in staat nog veel te doen in het belang der Zending en daardoor ook in het belang der wetenschap!

In den kring der zendelingen kwam dit jaar gelukkig geen enkel sterfgeval voor; wel gaf de gezondheidstoestand van enkelen reden tot bezorgdheid. Zr. Hulsebos van het ziekenhuis te Modjo-warno moest te Batavia een ernstige operatie ondergaan, waarvan zij gelukkig herstellende is. Br. Dunnebier van Bolaang-Mongondou moet nog tot het najaar hier te lande blijven. Zr. De Ruyter van het hulpziekenhuis te Sonder kon gelukkig volkomen hersteld naar het arbeidsveld terugkeeren. Omtrent den gezondheidstoestand van Br. A. Kruyt bereikten ons geen onrustbarende berichten, al moet hij uit den aard der zaak voorzichtig zijn.

Br. en Zr. Van den Berg van Deli vroegen enkele maanden verlenging van verlof om de voortdurende ongesteldheid hunner kinderen. Zij hopen nu in Augustus terug te gaan.